Produkty

SWD C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Wielodomenowy Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działań wojsk

SWD C3IS JAŚMIN

SWD C3IS JAŚMIN jest jedynym tego typu zwłaszcza polskim Wielodomenowym Zautomatyzowanym Systemem Systemów Zarządzania Walką od poziomu operacyjnego do żołnierza włącznie. Innowacyjną i pierwszorzędną cechą tego kompleksowego oprogramowania jest to, że pracuje ono w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem środków radiowych oraz zawiera szeroką gamę gotowych rozwiązań (systemów) bazujących na uniwersalnym zestawie usług tego wyrobu techniki wojskowej, które są opisane poniżej. Może ono być dodatkowo doposażone także w specjalnie zaprojektowany unikalny i nowoczesny wojskowy sprzęt teleinformatyczny, wykonany w technologii IPv6 (jest to bliżej omówione poniżej oraz w opisach tych urządzeń przedstawionych na niniejszej www).

SWD C3IS JAŚMIN jest podstawowym komponentem programowym Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, dynamicznie rozwijanym i w wielu dziedzinach także unikalnym. Rozwiązanie to zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Powstanie tego wysoce specjalistycznego i interoperacyjnego oprogramowania przyczyniło się do istotnego rozwoju systemów wsparcia dowodzenia oraz działań wojsk, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło również na usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

SWD C3IS JAŚMIN został zaprojektowany zgodnie z koncepcją Service-Oriented Architecture i dysponuje ww. w pełni zunifikowanym, kompleksowym oraz uniwersalnym zestawem usług, zapewniającym skalowalność oraz modułową budowę tego rozwiązania. Funkcjonalności tego wysoce specjalistycznego zestawu usług decydują, iż przedmiotowy wyrób (system systemów) zawiera w sobie wiele systemów (specjalistycznych oprogramowań), niezbędnych nowoczesnej armii itp., co stanowi kolejna pierwszorzędną i unikalną cechę tego kompleksowego rozwiązania. Główne z nich to:


SWD C3IS JAŚMIN udostępnia wiele nowych, nowoczesnych i przydatnych na polu walki funkcjonalności (w wielu przypadkach dotychczas technologicznie niemożliwych do realizacji). Najważniejszymi z nich są m.in.:

 • istotne wsparcie dowodzenia strukturami wojskowymi i ich działania od poziomu operacyjnego do poziomu indywidualnego żołnierza oraz współdziałania między nimi;
 • możliwość osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej wojsk / jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnienie integracji / współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO;
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
  • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (także jedynym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
  • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • bieżące zobrazowanie sytuacji operacyjnej/taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information) oraz FFI (Friendly Force Identification - STANAG 5527) - w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT;
 • zautomatyzowana wymiana danych operacyjnych i efektywna praca w warunkach / działaniach mobilnych z wykorzystaniem radiostacji;
 • bezpieczne funkcjonowanie w sieciach o wysokich klauzulach niejawności, w tym sojuszniczych (np.: PMN oraz NS-WAN);
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C, MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • składanie meldunków oraz prowadzenie Dziennika Działań itp.;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • analiza i wizualizacja stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiająca np. odpowiednie usytuowanie anten;
 • możliwość tworzenia i obsługi dokumentów, w tym: szablonów, rozkazów, pracy grupowej, kontroli przepływu informacji itp.;
 • automatyczna agregacja informacji o podległych jednostkach;
 • archiwizacja danych, w tym warstw graficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię;
 • zapewnienie, w zależności od potrzeb, bezpiecznej wymiany informacji z wykorzystaniem narodowej kryptografii IP;
 • zaszyfrowana transmisja głosu, danych i obrazu;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą autorskiego i unikalnego protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych, w tym wąskopasmowych;
 • transformacja danych operacyjnych pomiędzy modelami danychC2IEDM oraz JC3IEDM - MIP w wersjach 2, 3 oraz 3.1;
 • wymiana danych z użyciem protokołów: DEM B2DEM B3 (Data Exchange Mechanism) i MIP B4;
 • obsługa komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format);
 • możliwość obustronnej konwersji danych pomiędzy wybranymi wiadomościami ADatP-3 a bazą danych MIP;
 • możliwość komunikacji m.in. z systemami NATO (JCOP i NCOP) z użyciem protokołów NVG 1.4 i 1.5 oraz JIPS 0.5 i 0.6;
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wsparcie dla obsługi poczty elektronicznej w oprogramowaniu klienckim;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory);
 • dostęp do danych operacyjnych i Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN również poprzez aplikację typu WEB (np. Web Portal JAŚMIN);
 • możliwość wykorzystywania wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • zapewnienie obsługi podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • prosta – w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja SWD C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego w SZ RP);
 • integracja i monitoring stanu wyposażenia (w tym środków łączności, mediów transmisyjnych, sensorów, efektorów i urządzeń końcowych) wozu bojowego, jednostki pływającej, statku powietrznego lub żołnierza;
 • funkcjonowanie w systemach operacyjnych Windows 10, 8.1, 7 oraz jego wcześniejszych wersjach.

Ponadto SWD C3IS JAŚMIN posiada szeroką gamę dodatkowych innowacyjnych oraz bardzo przydatnych komponentów / produktów i funkcjonalności, które w zależności od potrzeb mogą rozszerzać zdolności powyższych (zasadniczych) systemów lub w większości funkcjonować autonomicznie. Przykładowe z nich to:


Dodatkowym pierwszorzędnym walorem przedmiotowego systemu systemów jest to, iż może być on osadzony na specjalnie zaprojektowanym i produkowanym przez TELDAT najnowszej generacji sprzęcie mobilnym, dedykowanym np. dla jego wymienionych zasadniczych zautomatyzowanych systemów zarządzania walką (HMS C3IS JAŚMIN, BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMINJFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN). Połączenie wymienionych oprogramowań z tymi również wysoce specjalistycznymi urządzeniami tworzy kompletne, zunifikowane i w pełni spójne systemy funkcjonalne, m.in.: HMS JAŚMIN (wyposażony także w węzeł teleinformatyczny poziomu operacyjnego/taktycznego), BMS JAŚMIN (posiadający w ukompletowaniu też pokładowy węzeł teleinformatyczny), DSS JAŚMIN (wyposażony także w personalny węzeł teleinformatyczny), JFSS JAŚMIN i SZK JAŚMINSą to również jedyne rzeczywiste i perspektywiczne narodowe rozwiązania tej klasy, też w zakresie ww. węzłów przeznaczonych dla różnych poziomów operacyjnych / szczebli wojskowych.

SWD C3IS JAŚMIN składa się z dedykowanego oprogramowania serwerowego i klienckiego dla użytkowników końcowych poszczególnych wersji platformy JAŚMINa.

 

Przykłady zastosowania i wykorzystania SWD C3IS JAŚMIN (jego poszczególnych systemów) przedstawia poniższy schemat oraz pozostałe ilustracje.

SWD C3IS JAŚMIN jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertówużytkowników i ich przełożonych w Polsce oraz za granicą, w tym w NATO. Od wielu lat jest intensywnie wykorzystywany, rozwijany technologicznie i funkcjonalnie, wiarygodnie weryfikowany, badany oraz testowany (dotychczas przeszedł pozytywnie wyjątkowo dużą ilość sprawdzeń, zwłaszcza w odniesieniu do innych polskich rozwiązań z tej dziedziny, choć one w zasadzie nie istnieją oraz nigdy nie posiadały i nie posiadają tego stopnia kompleksowości / złożoności i unikalności) w czasie eksploatacji w SZ RP (też weryfikacji prowadzonej przez NCK, zwłaszcza w latach 2017-2018), w natowskich i polskich laboratoriach badawczych, a także w toku dużej ilości kolejnych edycji ćwiczeń krajowych i międzynarodowych (np.: COMBINED ENDEAVOR, NATO CWIX / CWID, BOLD QUEST, ANAKONDA, DRAGON, ALLIED SPIRIT, COMBINED RESOLVE i SABER STRIKE). W wielu tych przypadkach ten system systemów: występował jako jedyny produkt polski oraz np. szeroko integrował systemy innych państw i stanowił dla nich rozwiązanie odniesienia.

SWD C3IS JAŚMIN jest również od wielu lat efektywnie i owocnie wykorzystywany m.in. w działalności naukowo-dydaktycznej, realizowanej głównie wCentrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZAkademii Sztuki Wojennej (wcześniejszej AON), Wojskowej Akademii TechnicznejCentrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, które eksploatują ten system systemów także w swoich laboratoriach szkolno-treningowych.

Wszystkie te walory i innowacyjne zdolności SWD C3IS JAŚMIN potwierdzają liczne dokumenty i referencje, których nie posiada: żaden inny polski oraz zdecydowana większość światowych systemów z tej dziedziny, głównie:

 • potwierdzenie wdrożenia do Sił Zbrojnych RP, głównie jego SWD C3IS JASMIN-HMS C3IS JAŚMIN, jako samodzielnego SpW;

 • umieszczenie na sojuszniczej liście zaufanych produktów AFPL (Approved Field Product List), ponieważ potwierdził gotowość do: zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz właściwej pracy w militarnych niejawnych sieciach teleinformatycznych i tym samym skutecznego oraz bezpiecznego wykorzystania w ramach działań sojuszniczych. Odbyło to się w trakcie badań realizowanych w lutym i marcu 2019 r. przez NATO Communications and Information Agency (NCI Agency), głównie w zakresie: kompatybilności i poprawnego funkcjonowania w sieciach sojuszniczych o wysokiej klauzuli niejawności, a także interoperacyjności z systemami NATO FAS (Functional Area Systems) oraz cyberbezpieczeństwa;

 • certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency);

 • kolejne, także unikalne potwierdzenia interoperacyjności w ramach międzynarodowego programu MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym m.in. przeszedł testy na najwyższym poziomie z systemem referencyjnym NATO - MTRS (MIP Test Reference System);

 • wiarygodne i w wielu przypadkach unikalne potwierdzenia referencyjności tego rozwiązania i wchodzących w jego skład systemów, m.in.: SWD C3IS JAŚMIN-HMS C3IS JAŚMINSWD C3IS JAŚMIN-BMS C3IS JAŚMIN i SWD C3IS JAŚMIN-DSS C3IS JAŚMIN;

 • referencje eksploatacyjne wydane przez Akademię Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj);

SWD C3IS JAŚMIN, w tym jego systemy HMS C3IS JAŚMIN (z WPJ), BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMINJFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN, był także wielokrotnie (najliczniej ze wszystkich komponentów platformy JAŚMIN) wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną w 2014 r. dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP - przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów programowych był SWD C3IS JAŚMIN) z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego SWD C3IS JAŚMIN jest głównym komponentem programowym) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • w 2017 r. nagrodą GRAND PRIX za System Zarządzania Walką Szczebla Taktycznego BMS JAŚMIN (którego zasadniczym komponentem jest m.in. oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN - BMS C3IS JAŚMIN), przyznaną w ramach konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017, odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 • 6 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • w 2018 r. za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersę SWD C3IS JAŚMIN, który jest szeroko rozwinięty i z powodzeniem eksploatowany na globalną skalę w SZ RP,

  • w 2015 r. za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w SWD C3IS JAŚMIN,

  • w 2013 r. za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów programowych był także SWD C3IS JAŚMIN,

  • w 2013 r. za pojazd ATENA II, który był również wyposażony w system / oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN-BMS C3IS JAŚMIN,

  • w 2009 r. za BMS, którego zasadniczym komponentem było też m.in. system / oprogramowanie SWD C3IS JASMIN-BMS C3IS JAŚMIN,

 • 6 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • w 2016 r. nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w SWD C3IS JAŚMIN,

  • w 2019 r. nagrodą za Sieciocentryczny System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN, zapewniający m.in.: integrację, zobrazowanie i wymianę informacji ze statkami powietrznymi,

  • w 2014 r. nagrodą główną za pierwszy, polski innowacyjny integrator CID JAŚMIN (zawierający dedykowane usługi SWD C3IS JAŚMIN) istotnie zwiększający skuteczność wymiany danych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz bezpieczeństwo obiektów latających,

  • w 2017 r. nagrodą za System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne JFSS JAŚMIN (wraz z dedykowanym oprogramowaniem SWD C3IS JAŚMIN JFSS C3IS JAŚMIN) zintegrowany m.in. z HMS BMS JAŚMIN,

 • wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej w 2007 r. za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej - System JAŚMIN (którego również SWD C3IS JAŚMIN jest jednym z jego głównych komponentów programowych) podczas jubileuszowego XV MSPO;

 • tytułem "Symbol Innowacji 2015" w ramach ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazeta Prawna i Monitor Biznesu Rzeczpospolitej, głównie za Sieciocentryczną Platformę Teleinformatyczną JAŚMIN, w tym jej oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN.