Produkty

System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN - System Zarządzania Walką na wszystkich szczeblach dowodzenia i działań wojsk

SWD C3IS JAŚMIN

SWD C3IS JAŚMIN jest zautomatyzowanym kompleksowym rozwiązaniem programowym - sieciocentrycznym systemem wsparcia dowodzenia i działań wojsk od szczebla operacyjnego do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie. Innowacyjną i pierwszorzędną cechą tego produktu jest to, że zawiera on w sobie szeroką gamę gotowych rozwiązań (podsystemów) bazujących na uniwersalnym Zestawie Usług tego systemu systemów, które na wprost wpisują się w potrzeby SZ RP i innych armii. SWD C3IS JAŚMIN jest podstawowym komponentem programowym Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, a także jedynym narodowym (polskim) dynamicznie rozwijanym oraz w wielu dziedzinach unikalnym systemem zarządzania walką na wszystkich szczeblach dowodzenia. Rozwiązanie to zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Powstanie tego wysoce specjalistycznego i interoperacyjnego oprogramowania przyczyniło się do istotnego rozwoju systemów wsparcia dowodzenia oraz działań wojsk, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło również na usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

SWD C3IS JAŚMIN udostępnia wiele nowych, nowoczesnych i przydatnych na polu walki funkcjonalności (w wielu przypadkach dotychczas technologicznie niemożliwych do realizacji). Najważniejszymi z nich są m.in.:

 • istotne wsparcie dowodzenia strukturami wojskowymi i ich działania od szczebla operacyjnego do poziomu indywidualnego żołnierza oraz współdziałania między nimi;
 • możliwość osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej wojsk / jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnienie integracji / współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO (głównie poprzez Web Portal JAŚMIN);
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
  • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (pierwszym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
  • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification) - w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT;
 • zautomatyzowana wymiana danych operacyjnych;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C, MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • składanie meldunków oraz prowadzenie dziennika działań bojowych itp.;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • analiza i wizualizacja stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiająca np. odpowiednie usytuowanie anten;
 • możliwość tworzenia i obsługi dokumentów, w tym: szablonów, rozkazów, pracy grupowej, kontroli przepływu informacji itp.;
 • automatyczna agregacja informacji o podległych jednostkach;
 • archiwizacja danych, w tym warstw geograficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię;
 • zapewnienie, w zależności od potrzeb, bezpiecznej wymiany informacji z wykorzystaniem narodowej kryptografii IP;
 • zaszyfrowana transmisja głosu, danych i obrazu;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
 • transformacja danych operacyjnych pomiędzy modelami danych C2IEDM oraz JC3IEDM - MIP w wersjach 2, 3 oraz 3.1;
 • wymiana danych z użyciem protokołów DEM B2 i DEM B3 (Data Exchange Mechanism);
 • obsługa komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format);
 • możliwość obustronnej konwersji danych pomiędzy wybranymi wiadomościami ADatP-3 a bazą danych MIP;
 • możliwość komunikacji m.in. z systemami NATO (JCOP i NCOP) z użyciem protokołów NVG 1.4 i 1.5 oraz JIPS 0.5 i 0.6;
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wsparcie dla obsługi poczty elektronicznej w oprogramowaniu klienckim;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory);
 • dostęp do danych operacyjnych i Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN również poprzez aplikację typu WEB (Web Portal JAŚMIN);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • zapewnienie obsługi podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • prosta – w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja SWD C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego SZ RP);
 • integracja i monitoring stanu wyposażenia (w tym środków łączności, mediów transmisyjnych, sensorów, efektorów i urządzeń końcowych) wozu bojowego, jednostki pływającej, statku powietrznego lub żołnierza;
 • funkcjonowanie w systemach operacyjnych Windows 10, 8.1, 7 oraz jego wcześniejszych wersjach.

SWD C3IS JAŚMIN został zaprojektowany zgodnie z koncepcją Service-Oriented Architecture i dysponuje w pełni zunifikowanym, kompleksowym oraz uniwersalnym zestawem usług, zapewniającym skalowalność oraz modułową budowę tego rozwiązania. Funkcjonalności tego wysoce specjalistycznego zestawu usług decydują, iż przedmiotowy wyrób (system) zawiera w sobie wiele Modułów Programowych (specjalistycznych oprogramowań), w tym:

Ponadto SWD C3IS JAŚMIN posiada szeroką gamę dodatkowych innowacyjnych oraz bardzo przydatnych komponentów / produktów i funkcjonalności, które w zależności od potrzeb mogą rozszerzać zdolności powyższych (zasadniczych) Modułów Programowych lub w większości funkcjonować autonomicznie. Przykładowe z nich to:

Kolejnym istotnym walorem przedmiotowego systemu jest to, iż posiada on specjalnie zaprojektowany sprzęt mobilny, dedykowany np. dla jego wymienionych zasadniczych Modułów Programowych (HMS C3IS JAŚMIN, BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMINJFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN). Połączenie wymienionych oprogramowań z tymi także wysoce specjalistycznymi urządzeniami tworzy kompletne i zunifikowane systemy funkcjonalne, m.in.: HMS JAŚMIN (wyposażony także w węzeł teleinformatyczny szczebla operacyjno-taktycznego), BMS JAŚMIN (posiadający w ukompletowaniu również pokładowy węzeł teleinformatyczny), DSS JAŚMIN (wraz z jego personalnym węzłem teleinformatycznym), JFSS JAŚMIN i SZK JAŚMIN.

SWD C3IS JAŚMIN składa się z dedykowanego oprogramowania serwerowego i klienckiego dla użytkowników końcowych poszczególnych wersji platformy JAŚMIN.

 

Przykłady zastosowania i wykorzystania SWD C3IS JAŚMIN (jego poszczególnych Modułów Programowych) przedstawia poniższy schemat oraz pozostałe ilustracje.

SWD C3IS JAŚMIN jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów, użytkowników i ich przełożonych w Polsce oraz za granicą, w tym w NATO. Od wielu lat jest intensywnie wykorzystywany, rozwijany technologicznie i funkcjonalnie, wiarygodnie badany oraz testowany (dotychczas przeszedł pozytywnie niespotykaną ilość sprawdzeń w odniesieniu zwłaszcza do innych tego typu polskich rozwiązań, choć takowe w zasadzie nie istnieją) w czasie eksploatacji w SZ RP, w natowskich i polskich laboratoriach badawczych, a także w toku dużej ilości ćwiczeń krajowych i międzynarodowych. W wielu tych przypadkach: występował jako jedyny polski oraz np. integrował systemy innych państw i stanowił dla nich rozwiązanie odniesienia.

SWD C3IS JAŚMIN jest również od wielu lat efektywnie i owocnie wykorzystywany m.in. w działalności naukowo-dydaktycznej, realizowanej głównie w: Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ, Akademii Sztuki Wojennej (wcześniejszej AON), Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, które eksploatują ten system także w swoich laboratoriach szkolno-treningowych.

Wszystkie te walory i innowacyjne zdolności SWD C3IS JAŚMIN potwierdzają liczne dokumenty, których nie posiada: żaden inny polski oraz zdecydowana większość światowych systemów, głównie:

 • Certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency)

 • kolejne, także unikalne potwierdzenia interoperacyjności w ramach międzynarodowego programu MIP (Multilateral Interoperability Programme)

 • wiarygodne i w wielu przypadkach unikalne potwierdzenia referencyjności tego rozwiązania i wchodzących w jego skład Modułów Programowych, m.in.: HMS, BMS i DSS;

 • referencje eksploatacyjne wydane przez Akademię Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj);

SWD C3IS JAŚMIN, w tym jego Moduły Programowe HMS (z WPJ), BMS, DSSJFSS i SZK C3IS JAŚMIN, był także wielokrotnie (najliczniej ze wszystkich komponentów platformy JAŚMIN) wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • w 2017 r. nagrodą GRAND PRIX za System Zarządzania Walką Szczebla Taktycznego BMS JAŚMIN (którego zasadniczym komponentem jest m.in. oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN - BMS C3IS JAŚMIN), przyznaną w ramach konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017, odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego SWD C3IS JAŚMIN jest głównym komponentem programowym) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną w 2014 r. dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP - przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów programowych był SWD C3IS JAŚMIN) z Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • 6 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • w 2018 r. za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie, który jest szeroko rozwinięty i z powodzeniem eksploatowany na globalną skalę w SZ RP,

  • w 2015 r. za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w SWD C3IS JAŚMIN,

  • w 2013 r. za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów programowych był także SWD C3IS JAŚMIN,

  • w 2009 r. za BMS, którego zasadniczym komponentem było m.in. oprogramowanie SWD C3IS JASMINBMS C3IS JAŚMIN,

 • 6 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • w 2016 r. nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w SWD C3IS JAŚMIN,

  • w 2019 r. nagrodą za Sieciocentryczny System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN, zapewniający m.in.: integrację, zobrazowanie i wymianę informacji ze statkami powietrznymi,

  • w 2014 r. nagrodą główną za pierwszy, polski innowacyjny integrator CID JAŚMIN (zawierający dedykowane usługi SWD C3IS JAŚMIN) istotnie zwiększający skuteczność wymiany danych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz bezpieczeństwo obiektów latających,

  • w 2017 r. nagrodą za System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne JFSS JAŚMIN (wraz z dedykowanym oprogramowaniem SWD C3IS JAŚMIN JFSS C3IS JAŚMIN) zintegrowany m.in. z HMS BMS JAŚMIN,

 • wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej w 2007 r. za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej - System JAŚMIN (którego również SWD C3IS JAŚMIN jest jednym z jego głównych komponentów programowych) podczas jubileuszowego XV MSPO;

 • tytułem "Symbol Innowacji 2015" w ramach ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Monitor Rynkowy Dziennika Gazeta Prawna i Monitor Biznesu Rzeczpospolitej, głównie za Sieciocentryczną Platformę Teleinformatyczną JAŚMIN, w tym jej oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN.