Produkty

BMS C3IS JAŚMIN

BMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS C3IS JAŚMIN jest jednym z głównych modułów programowych Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN. Oprogramowanie to jest zasadniczym komponentem BMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), przeznaczonym do zastosowania w pokładowych systemach wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności na szczeblu taktycznym z uwzględnieniem radiowych środków łączności. To rozwiązanie programowe może być również wykorzystywane autonomicznie.

Główne funkcjonalności BMS C3IS JAŚMIN:

 • istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich Siłach Zbrojnych HMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku) oraz niższego (np. DSS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Żołnierza);
 • zapewnienie osiągnięcia przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym/niższym i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej wojsk / jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez: natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
  • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (pierwszym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
  • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification) – w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT;
 • zautomatyzowana wymiana danych operacyjnych;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B, MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • składanie meldunków oraz prowadzenie dziennika działań bojowych itp.;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs dotykowy;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • analiza i wizualizacja stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiająca np. odpowiednie usytuowanie anten;
 • integracja i monitoring stanu wyposażenia (w tym środków łączności, mediów transmisyjnych, sensorów, efektorów i urządzeń końcowych) wozu bojowego lub np. ratowniczego, jednostki pływającej bądź statku powietrznego;
 • hierarchizacja i agregacja danych;
 • archiwizacja danych, w tym warstw geograficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
 • obsługa komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format);
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • obsługa podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • prosta - w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja BMS C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego SZ RP).

Przykładowe ekrany oprogramowania klienckiego BMS C3IS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

BMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny