Produkty

SPT JAŚMIN - System Systemów

SPT JAŚMIN

Flagowym produktem TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (zwana również SPT JAŚMIN lub JAŚMIN). Jest innowacyjnym i unikalnym Systemem Systemów w zakresie: wsparcia dowodzenia i łączności w Siłach Zbrojnych oraz kierowania i łączności np. w Strukturach Zarządzania Kryzysowego. Stanowi ona duży zbiór wzajemnie spójnych wyrobów TELDAT, na bazie których jak z klocków Lego można np. budować Zintegrowane Systemy Informacyjne. Jest ona aktualnie jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce, a także w wielu dziedzinach w świecie. W skład omawianej platformy teleinformatycznej wchodzą specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania, z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie. Rozwiązanie to cechuje: bardzo duża kompleksowość, spójność – technologiczna, sprzętowa, programowa oraz komponentowa, wszechstronne i wiarygodne sprawdzenie, skalowalność, gotowość do użycia, w wielu aspektach unikalność, referencyjność także w skali międzynarodowej oraz wysokie oceny w kraju i za granicą, w tym w NATO. Zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

 

Ta platforma teleinformatyczna m.in.:

 • umożliwia uzyskanie przewagi informacyjnej i tym samym istotnie zwiększa świadomość sytuacyjną, m.in. poprzez zobrazowanie sytuacji operacyjnej na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz skuteczne i niezależne od usytuowania geograficznego monitorowanie położenia wojsk własnych i sprzymierzonych  do poziomu żołnierza spieszonego;
 • gwarantuje interoperacyjność z systemami sojuszniczymi poprzez zastosowanie sprawdzonych standardów obowiązujących w NATO;
 • posiada zdolność do tworzenia Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej, m.in. poprzez integrację systemów wsparcia teleinformatycznego, sensorów oraz efektorów (także zaimplementowanych w bezzałogowych statkach powietrznych i pojazdach) stosowanych w siłach zbrojnych, służbach publicznych i zarządzaniu kryzysowym;
 • pozwala na sprawniejsze użycie sił geograficznie rozmieszczonych w dużych odległościach;
 • zwiększa zdolności ekspedycyjne wojsk / struktur zarządzania kryzysowego;
 • istotnie usprawnia (w tym automatyzuje) procesy dowodzenia wojskami / zarządzania kryzysowego i np. sterowania systemami uzbrojenia, m.in. poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego efektywną współpracę organów dowodzenia szczebla operacyjnego i taktycznego, w tym równoczesną ich pracę na wspólnych dokumentach;
 • zapewnia sprawne rozwijanie oraz nowoczesne zabezpieczenie (także w zakresie organizacji miejsc pracy) funkcjonowania stacjonarnych i mobilnych (polowych) stanowisk oraz punktów dowodzenia / kierowania z wykorzystaniem dostępnych urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • istotnie zwiększa bezpieczeństwo komponentów wojskowych i elementów wchodzących w ich skład, w tym żołnierzy oraz pojazdów, poprzez bieżące monitorowanie ich położenia i szybką możliwość udzielenia precyzyjnego wsparcia bądź dokonania ewakuacji;
 • zapewnia bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem kryptografii IP;
 • eliminuje m.in.: dotychczasowe duże opóźnienia w pozyskiwaniu, obiegu i obrazowaniu informacji, różnorodność i niekompatybilność aktualnie wykorzystywanych systemów informacyjnych;
 • zapewnia kompleksowość, jednorodność i wzajemną spójność rozwiązań, modułową budowę oraz skalowalność systemu z zachowaniem najwyższych natowskich standardów technicznych i jakościowych.

 HMS JAŚMIN

HMS JAŚMIN

JAŚMIN oparty jest na budowie komponentowej, zgodnej z założeniami koncepcji NATO Network Enabled Capability. Stąd też działanie przedmiotowego systemu umożliwia współdzielenie danych pomiędzy rozproszonymi węzłami decyzyjnymi. Z tego też względu elementy niniejszego rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane i wykorzystywane na wszystkich szczeblach łańcucha dowodzenia, od najwyższego do poziomu pojedynczego żołnierza.

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN jest systemem o architekturze zorientowanej usługowo, zgodnie z koncepcją SOA (Service-Oriented Architecture), zawartą w założeniach NNEC. Zaleca ona tworzenie systemów informatycznych realizujących i wykorzystujących usługi zorientowane na funkcjonalności z punktu widzenia i na poziomie Użytkownika. Zakłada także tworzenie zamkniętych interfejsami komponentów, spełniających biznesowe wymagania i umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ich na wyższych poziomach funkcjonalnych. Zalecane przez tę koncepcję usługi udostępniają z założenia niezmienne punkty dostępowe i jednocześnie ukrywają wewnętrzne sposoby implementacji. Ponadto poszczególne komponenty porozumiewają się ze sobą dzięki wspólnemu medium komunikacyjnemu i mają do niego dostęp niezależny od sprzętu i oprogramowania, na którym działają.

HMS JAŚMIN

HMS JAŚMIN

Platforma JAŚMIN posiada następujące zasadnicze komponenty:

 

Genezę wdrożenia, rozwój oraz najważniejsze wyróżnienia JAŚMINA przedstawia poniższy wykres.

JAŚMIN (we wszystkich wersjach wykonań) - jak rzadko które rozwiązanie w tym zakresie - jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów, użytkowników i ich przełożonych w Polsce i za granicą. W tym zakresie duża ilość komponentów sprzętowych i programowych JAŚMINA była i jest z powodzeniem wykorzystywana, w tym wszechstronnie i wiarygodnie sprawdzana (dotychczas kilkadziesiąt tysięcy badań i testów) w trakcie wielu przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach:

 • misji wojskowych w: Afganistanie, Kongo, Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej, na Bałkanach i krajach nadbałtyckich;
 • kolejnych edycji ćwiczeń:
  • zagranicznych: NATO CWID i NATO CWIX, Combined Endeavor oraz Bold Quest,
  • taktycznych, dowódczo-sztabowych i studyjnych realizowanych w Polsce: ANAKONDA, BAGRAM, DRAGON, STOKROTKA, ASTER, COMPACT GREY, BORSUK, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER, KŁODZKO, MAZURY i LATOWICZ;
 • Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme);
 • działalności dydaktycznych, realizowanych głównie w laboratoriach szkolno-treningowych: AON, WAT i CSŁiI.

HMS JAŚMIN

Najistotniejsze z powyższych procesów obrazuje poniższy wykres.

Schemat ideowy SPT JAŚMIN przedstawia poniższy rysunek.

Ponadto komponenty JAŚMINA od wielu lat są wykorzystywane jako rozwiązania referencyjne dla systemów będących w dyspozycji armii innych państw. Wiarygodnie potwierdzają to m.in. poniższe dokumenty.

Niezawodność i interoperacyjność powyższych rozwiązań została potwierdzona m.in. w szerokiej gamie dokumentów, będących w dyspozycji SZ RP, a także niniejszymi certyfikatami, wydanymi głównie dla JAŚMINA oraz jego komponentu Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN.

Certyfikat wydany przez Centrum Techniki Morskiej dla elementów składowych Systemu JAŚMIN: Server Box, Router Box, WAN Box, LAN Backbone Box i LAN Access Box

Certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency). Tego typu nobilitacji nie posiadają zwłaszcza polskie systemy klasy C4I

Kolejne potwierdzenie interoperacyjności Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN podczas wieloletnich oraz ciągłych badań w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme) na najwyższym poziomie testów MSLT 3

Opinia techniczna dla urządzeń Systemu JAŚMIN wydana przez Instytut Łączności w Warszawie

Potwierdzenie Zgodności wydane przez Instytut Łączności w Warszawie