Produkty

HMS C3IS JAŚMIN

HMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady

HMS C3IS JAŚMIN jest jednym z głównych systemów / modułów programowych Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (oprogramowania / systemu systemów zarządzania walką od szczebla operacyjnego do żołnierza włącznie). To rozwiązanie programowe jest jedynym tego typu zwłaszcza polskim Zautomatyzowanym Systemem Zarządzania Walką Komponentu Wojskowego, Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, który też pracuje w warunkach mobilnych z wykorzystaniem środków radiowych. Może on być dodatkowo doposażony także w specjalnie zaprojektowany unikalny sprzęt - minimum jeden Węzeł Teleinformatyczny (WTi) w wersji kontenerowej lub przenośnej, wykonany w technologii IPv6. HMS C3IS JAŚMIN (podobnie jak np. BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMIN i JFFS C3IS JAŚMIN, których opisy są zawarte w odrębnych tego typu materiałach) wywodzi się z unikalnego, uniwersalnego i kompleksowego zestawu usług ww. SWD C3IS JAŚMIN - zasadniczego oprogramowania Systemu Systemów JAŚMIN. To wysoce specjalistyczne oprogramowanie, także jako jedyne polskie, m.in.: posiada rekomendacje i certyfikaty interoperacyjności NATO, jest wpisane na sojuszniczą listę zaufanych produktów AFPL (Approved Fielded Product List), na najwyższym poziomie przeszło testy z systemem referencyjnym NATO - MTRS (MIP Test Reference System), było wielokroć nagradzane (również przez: Prezydenta RP i MON), jest wdrożone i od wielu lat z powodzeniem eksploatowane w SZ RP oraz w wielu największych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych (np.: Wielostronnym Programie Interoperacyjności MIP oraz kolejnych edycjach ćwiczeń COMBINED ENDEAVOR, NATO CWIX / CWID, BOLD QUEST, ALLIED SPIRIT, COMBINED RESOLVE, SABER STRIKE i ANAKONDA). Wszystko to razem stanowi pierwszorzędną i unikalną cechę tego rozwiązania.

Główne funkcjonalności HMS C3IS JAŚMIN:

 • istotne wsparcie dowodzenia Związkami Operacyjnymi i Taktycznymi, ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla niższego, np.: BMS JAŚMIN (Systemem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) oraz w zależności od potrzeb DSS JAŚMIN (Systemem Zarządzania Walką Żołnierza);
 • możliwość osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej wojsk, w tym ich bezpieczeństwa, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych;
 • tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnienie integracji / współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO (głównie poprzez Web Portal JAŚMIN);
 • skuteczna integracja i współpraca z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
  • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (również z jedynym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
  • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów: NFFI (NATO Friendly Force Information) oraz FFI (Friendly Force Identification – STANAG 5527) – w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT;
 • zautomatyzowana wymiana danych operacyjnych i efektywna praca w warunkach/działaniach mobilnych z wykorzystaniem radiostacji;
 • bezpieczne funkcjonowanie w sieciach o wysokich klauzulach niejawności, w tym sojuszniczych (np.: PMN oraz NS-WAN);
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C, MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • składanie meldunków oraz prowadzenie dziennika działań bojowych itp.;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • analiza i wizualizacja stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiających np. odpowiednie usytuowanie anten;
 • możliwość tworzenia i obsługi dokumentów, w tym: szablonów, rozkazów, pracy grupowej, kontroli przepływu informacji itp.;
 • automatyczna agregacja informacji o podległych jednostkach;
 • archiwizacja danych, w tym warstw graficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą autorskiego i unikalnego protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych, w tym wąskopasmowych;
 • transformacja danych operacyjnych pomiędzy modelami danych: C2IEDM oraz JC3IEDM – MIP w wersjach 2, 3 oraz 3.1;
 • wymiana danych z użyciem protokołów: DEM B2, DEM B3 (Data Exchange Mechanism) i MIP B4;
 • obsługa komunikatów w standardach: MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 11BLink 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format);
 • możliwość obustronnej konwersji danych pomiędzy wybranymi wiadomościami ADatP-3 a bazą danych MIP;
 • możliwość komunikacji m.in. z systemami NATO (JCOP i NCOP) z użyciem protokołów NVG 1.4, 1.5 i 2.0 oraz JIPS 0.5 i 0.6;
 • wsparcie dla obsługi poczty elektronicznej w oprogramowaniu klienckim;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory);
 • dostęp do danych operacyjnych i Modułu Programowego HMS C3IS JAŚMIN również poprzez aplikację typu WEB (Web Portal JAŚMIN);
 • możliwość wykorzystywania wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • obsługa podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • prosta - w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja HMS C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMINwdrożonego i szeroko eksploatowanego w SZ RP);
 • funkcjonowanie w systemach operacyjnych Windows 10, 8.1, 7 oraz jego wcześniejszych wersjach.

Przykładowe ekrany oprogramowania klienckiego HMS C3IS JAŚMIN, a także jego praktyczne wykorzystanie przedstawiają poniższe ilustracje.

HMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady