Produkty

JFSS JAŚMIN - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego

JFSS JAŚMIN

JFSS JAŚMIN to jedyny polski kompleksowy System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP - Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Zapewnia on głównie efektywną i automatyczną wymianę danych pomiędzy podmiotami i obiektami (w tym statkami powietrznymi) biorącymi udział w ww. wsparciu ogniowym, a także zwiększa precyzyjność wskazywania celów, w tym naprowadzania na nie wspomnianych obiektów latających. Tym samym rozwiązanie to istotnie zwiększa niezawodność i skuteczność realizacji zadań ogniowych przez środki rażenia (głównie: artylerii, rakietowe i lotnicze), będące w dyspozycji dowódcy określonego szczebla. W rezultacie zapewnia ono wojskom własnym i sojuszniczym sprzyjające warunki do wykonania postawionych im zadań operacyjno-taktycznych w wyniku obniżenia potencjału bojowego przeciwnika, w tym jego zdolności bojowej oraz zdezorganizowania realizowanych przez niego bieżących działań.

JFSS JAŚMIN jest kolejnym innowacyjnym i jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (SPT JAŚMIN), w skład której wchodzi szereg rozwiązań z powodzeniem eksploatowanych m.in. w SZ RP. System ten składa się z gotowych, głównie polskich wyrobów, dedykowanych dla potrzeb szeroko pojętego rażenia ogniowego, co stanowi jego pierwszorzędną cechę. Dostarcza on szereg funkcjonalności znacznie zwiększających efektywność działań bojowych.

JFSS JAŚMIN przeznaczony jest m.in. dla:

 • wysuniętych nawigatorów lotnictwa (FAC - Forward Air Controller, JTAC - Joint Terminal Attack Controller);
 • koordynatorów wsparcia ogniowego (JFO - Joint Fires Observer);
 • oficerów łącznikowych dla sił powietrznych (ALO - Air Liaison Officer);
 • pododdziałów rozpoznania w celu zapewniania świadomości sytuacyjnej.

Zasadnicze komponenty JFSS JAŚMIN to m.in.:

Główne zalety i zdolności JFSS JAŚMIN:

 • istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej Operatorów wchodzących w skład połączonego wsparcia ogniowego;
 • zwiększenie efektywności naziemnych i powietrznych środków wsparcia ogniowego (w tym: ognia artylerii, uderzenia rakietowego, uderzenia lotniczego) poprzez automatyzację wymiany danych w czasie rzeczywistym;
 • wsparcie procesów planowania i wykonania zadań wsparcia ogniowego, w tym bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk - CAS (Close Air Support) oraz DACAS (Digitally Aided CAS) lub wezwania ognia z pola walki - CFF (Call for Fire);
 • zapewnienie Operatorowi odzwierciedlenia na podkładzie mapowym elementów koordynacji wsparcia ogniowego, w tym zasadniczych ograniczeń w wykonywaniu zadań wsparcia ogniowego tj.: korytarzy powietrznych przelotu własnego lotnictwa, rejonów zakazu prowadzenia ognia oraz granic bezpieczeństwa wojsk własnych;
 • efektywna wymiana danych w czasie rzeczywistym ze środkami rażenia ogniowego, (w tym ze statkami powietrznymi) oraz Stanowiskami Dowodzenia artylerii w standardach VMF (Variable Message Format) oraz ADatP-3;
 • wymiana danych ze statkami bezzałogowymi, w tym odbiór sygnału video FMV (Full Morion Video) w sieci VDL (Video Data Link) z urządzenia typu SNIPER w standardach: PAL, NTSC, MPEG-4, MPEG-2 i MJPEG;
 • współpraca z systemami symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS - Joint Conflict And Tactical Simulation i VBS - Virtual Battlespace), w celu ułatwienia procesu szkolenia Operatorów;
 • unikalna możliwość zwiększenia świadomości sytuacyjnej pilotów (również w odniesieniu do statków powietrznych nieposiadających możliwości komunikacji w standardach VMF i Link 16), a także operatorów wchodzących w skład zespołów połączonego wsparcia ogniowego;
 • identyfikacja oraz automatyczny odbiór lokalizacji położenia wojsk własnych FFT (Friendly Force Tracking), zapewnione poprzez CID JAŚMIN;
 • wskazywanie środkom rażenia ogniowego lokalizacji wojsk własnych dla uniknięcia ognia bratobójczego, tzw. Blue-Blue Fire;
 • automatyczna synchronizacja i wymiana danych z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu, w celu uniknięcia błędu ludzkiego przy ręcznym wprowadzaniu danych (np.: pozycji własnej, pozycji wojsk własnych, pozycji celu itp.);
 • sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu (np. TZKOP) za pomocą terminala Operatora;
 • unikalna i efektywna współpraca z innymi systemami (w tym SZ RP i NATO) oraz możliwość szybkiej i skutecznej rozbudowy o inne systemy wsparcia dowodzenia i działań wojsk dzięki zastosowaniu SWD C3IS JAŚMIN (także unikalnego i kompleksowego oprogramowania od lat wykorzystywanego przez wojsko), z którego uniwersalnego zestawu usług wywodzą się zunifikowane moduły programowe dedykowane dla rozwiązań SPT JAŚMIN, m.in.: HMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Komponentu Wojskowego, Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku), BMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Żołnierza), a także SZK C3IS JAŚMIN (oprogramowanie Systemu Zarządzania Kryzysowego);
 • automatyczne nanoszenie celów oraz zatwierdzanie i określanie ich parametrów przy wykorzystaniu cyfrowych podkładów mapowych;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • aplikacje (usługi) wspierające działanie CAS, DACAS (Digitally Aided CAS) i DAFS (Digitally Aided Fire Support), w tym mechanizmy półautomatycznej edycji meldunków, komunikatów i wiadomości;
 • półautomatyczna interpretacja i edycja wybranych typów wiadomości sformatowanych w standardzie ADatP-3 (m.in.: typu FM - Fire Mission, ATI - Artillery Target Intelligence, NNFP - Fire Plan, SPRT - Support Airspace Coordination Area, ACMREQ i AIRREQ);
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • zapewnienie obsługi podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • modułowa budowa, umożliwiająca także szybką integrację z urządzeniami niezbędnymi do pracy Operatorów systemu;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory).

W skład przedmiotowego systemu wchodzi ponadto dedykowany specjalistyczny sprzęt militarny (środki łączności i sensory będące na wyposażeniu wojska) zintegrowany również z modułami programowymi (funkcjonalnościami) SWD C3IS JAŚMIN. Kolejną istotną cechą techniczno-unifikacyjną i użytkowo-rozwojową tego rozwiązania jest to, że jego oprogramowanie - podobnie jak w przypadku HMS, BMS i DSS JAŚMIN - wchodzi w skład jednego produktu, jakim jest wspomniany system C3IS JAŚMIN.

JFSS JAŚMIN występuje w dwóch dedykowanych i w pełni zintegrowanych wariantach:

 • zestawu przewoźnego, dedykowanego do realizacji procesu planistycznego w ramach operacji Połączonego Wsparcia Ogniowego, wykorzystującego do pracy pokładowe terminale taktyczne;
 • zestawu przenośnego, dedykowanego dla realizacji precyzyjnego naprowadzania środków na cel (w tym wspomaganych cyfrowo misji bezpośredniego wsparcia ogniowego - DACAS), wykorzystującego do pracy osobiste terminale taktyczne.

Ideę i zasadę działania JFSS JAŚMIN przedstawia poniższy schemat funkcjonalny.

Przykłady wyposażenia oraz praktycznego wykorzystania JFSS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

Pierwszorzędną cechą tego rozwiązania (zwłaszcza jego oprogramowania) jest fakt, iż posiada ono rekomendacje NATO do wykorzystania operacyjnego w armiach sojuszniczych, a także opinie oraz rekomendacje eksploatacyjne Akademii Sztuki Wojennej. Kolejnym istotnym walorem i kolejną narodową unikalnością JFSS JAŚMIN jest również jego owocne wykorzystywanie (w tym wiarygodne badanie i testowanie) w trakcie wielu wojskowych przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach kolejnych edycji:

 • ważnych międzynarodowych ćwiczeń BOLD QUEST (realizowanych z udziałem dużej ilości wojska i środków bojowych, w tym samolotów najnowszej generacji) oraz NATO CWIX (największego koalicyjnego przedsięwzięcia w zakresie interoperacyjności bojowej);
 • ćwiczeń: taktycznych, dowódczo-sztabowych i studyjnych rozgrywanych w Polsce.

JFSS JAŚMIN (w tym jego komponenty sprzętowe i programowe) był wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Defender - uzyskaną w 2018 r. podczas XXVI MSPO, za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest istotnie rozwinięty JFSS C3IS JAŚMIN;

 • 2 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • w 2019 r. nagrodą za Sieciocentryczny System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (w tym jego oprogramowanie JFSS C3IS JAŚMINzapewniający m.in.: integrację, zobrazowanie i wymianę informacji ze statkami powietrznymi,

 • w 2017 r. nagrodą za System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne JFSS JAŚMIN (wraz z dedykowanym oprogramowaniem SWD C3IS JAŚMIN JFSS C3IS JAŚMIN) zintegrowany m.in. z HMS BMS JAŚMIN,