Produkty

JFSS JAŚMIN - System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego

JFSS JAŚMIN

JFSS JAŚMIN to jedyny polski, innowacyjnykompleksowy System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP - Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Zapewnia on głównie efektywną i automatyczną wymianę danych pomiędzy podmiotami i obiektami (w tym statkami powietrznymi) biorącymi udział w ww. wsparciu ogniowym, a także zwiększa precyzyjność wskazywania celów, w tym naprowadzania na nie wspomnianych obiektów latających. Tym samym rozwiązanie to istotnie zwiększa niezawodność i skuteczność realizacji zadań ogniowych przez środki rażenia (głównie: artylerii, rakietowe i lotnicze), będące w dyspozycji dowódcy określonego szczebla. W rezultacie zapewnia ono wojskom własnym i sojuszniczym sprzyjające warunki do wykonania postawionych im zadań operacyjno-taktycznych w wyniku obniżenia potencjału bojowego przeciwnika, w tym jego zdolności bojowej oraz zdezorganizowania realizowanych przez niego bieżących działań. Pierwszorzędną cechą oprogramowania (zasadniczego komponentu) tego wyrobu techniki wojskowej jest też posiadanie rekomendacji NATO do wykorzystania operacyjnego w armiach sojuszniczych.

JFSS JAŚMIN jest kolejnym innowacyjnym i jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, w skład której wchodzi szereg rozwiązań z powodzeniem eksploatowanych m.in. w SZ RP. System ten składa się z gotowychgłównie polskich wyrobów, dedykowanych dla potrzeb szeroko pojętego rażenia ogniowego, co stanowi jego kolejną ważną cechę. Dostarcza on szereg funkcjonalności znacznie zwiększających efektywność działań bojowych.

JFSS JAŚMIN przeznaczony jest m.in. dla:

 • Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (FAC - Forward Air Controller, JTAC - Joint Terminal Attack Controller);
 • Obserwatorów Ognia Połączonego (JFO - Joint Fires Observer);
 • oficerów łącznikowych dla sił powietrznych (ALO - Air Liaison Officer);
 • pododdziałów rozpoznania w celu zapewniania świadomości sytuacyjnej.

Zasadnicze komponenty JFSS JAŚMIN to m.in.:

Główne funkjonalności JFSS JAŚMIN:

 • istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej Operatorów wchodzących w skład połączonego wsparcia ogniowego;
 • zwiększenie efektywności naziemnych i powietrznych środków wsparcia ogniowego (w tym: ognia artylerii, uderzenia rakietowego, uderzenia lotniczego) poprzez automatyzację wymiany danych w czasie rzeczywistym;
 • wsparcie procesu planowania i wykonywania zadań wsparcia ogniowego, w tym bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk - CAS (Close Air Support) oraz DACAS (Digitally Aided CAS) lub wezwania ognia z pola walki - CFF (Call for Fire);
 • zapewnienie Operatorowi odzwierciedlenia na podkładzie mapowym elementów koordynacji wsparcia ogniowego, w tym zasadniczych ograniczeń w wykonywaniu zadań w tym zakresie, tj.: korytarzy powietrznych przelotu własnego lotnictwa, rejonów zakazu prowadzenia ognia oraz granic bezpieczeństwa wojsk własnych;
 • efektywna wymiana danych w czasie rzeczywistym ze środkami rażenia ogniowego (w tym ze statkami powietrznymi) oraz Stanowiskami Dowodzenia artylerii w standardach VMF (Variable Message Format) oraz ADatP-3;
 • wymiana danych ze statkami bezzałogowymi, w tym odbiór sygnału video FMV (Full Motion Video) w sieci VDL (Video Data Link) z urządzenia typu SNIPER w standardach: PAL, NTSC, MPEG-4, MPEG-2 i MJPEG;
 • współpraca z systemami symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS - Joint Conflict And Tactical Simulation i VBS - Virtual Battlespace), w celu ułatwienia procesu szkolenia Operatorów;
 • unikalna możliwość zwiększenia świadomości sytuacyjnej pilotów (również w odniesieniu do statków powietrznych nieposiadających możliwości komunikacji w standardach VMF i Link 16) i operatorów wchodzących w skład zespołów połączonego wsparcia ogniowego;
 • identyfikacja oraz automatyczny odbiór lokalizacji położenia wojsk własnych FFT (Friendly Force Tracking), zapewnione poprzez CID JAŚMIN;
 • wskazywanie środkom rażenia ogniowego lokalizacji wojsk własnych dla uniknięcia ognia bratobójczego, tzw. Blue-Blue Fire;
 • automatyczna synchronizacja i wymiana danych z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu, w celu uniknięcia błędu ludzkiego przy ręcznym wprowadzaniu danych (np.: pozycji własnej, pozycji wojsk własnych i pozycji celu);
 • integracja z terminalem przenośnym i/lub przewoźnym, na którym jest uruchomione oprogramowanie JFSS C3IS JAŚMIN, a także wieloma urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi przez Operatora systemu (np.: VECTOR 21 Nite, PLRF 10/15, DAGR, Micro DAGR, radiostacjami z rodziny FALCON - ANP/PRC 152/152A, ANP/PRC 117/G i ANP/PRC 158);
 • sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu (np. TZKOP) za pomocą terminala Operatora;
 • unikalna i efektywna współpraca z innymi systemami (w tym SZ RP i NATO) oraz możliwość szybkiej i skutecznej rozbudowy o inne systemy wsparcia dowodzenia i działań wojsk dzięki zastosowaniu SWD C3IS JAŚMIN (także unikalnego i kompleksowego oprogramowania od lat wykorzystywanego przez wojsko), z którego uniwersalnego zestawu usług wywodzą się zunifikowane systemy / moduły programowe dedykowane dla rozwiązań SPT JAŚMIN, m.in.: HMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie / Wielodomenowy Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego), BMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza), a także SZK C3IS JAŚMIN (oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego);
 • automatyczne nanoszenie celów oraz zatwierdzanie i określanie ich parametrów przy wykorzystaniu cyfrowych podkładów mapowych;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • aplikacje (usługi) wspierające działanie CAS (Close Air Support), DACAS (Digitally Aided CAS) i DAFS (Digitally Aided Fire Support), w tym mechanizmy półautomatycznej edycji meldunków, komunikatów i wiadomości;
 • półautomatyczna interpretacja i edycja wybranych typów wiadomości sformatowanych w standardzie ADatP-3 (m.in.: typu FM - Fire Mission, ATI - Artillery Target Intelligence, NNFP - Fire Plan, SPRT - Support Airspace Coordination Area, ACMREQ i AIRREQ);
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • zapewnienie obsługi podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • modułowa budowa, umożliwiająca także szybką integrację z urządzeniami niezbędnymi do pracy Operatorów systemu;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory).

W skład przedmiotowego systemu wchodzi ponadto dedykowany specjalistyczny sprzęt militarny (środki łączności i sensory będące na wyposażeniu wojska) zintegrowany również z modułami programowymi (funkcjonalnościami) SWD C3IS JAŚMIN. Kolejną istotną cechą techniczno-unifikacyjną i użytkowo-rozwojową tego rozwiązania jest to, że jego oprogramowanie - podobnie jak w przypadku HMS, BMS i DSS JAŚMIN - wchodzi w skład jednego produktu, jakim jest wspomniany SWD C3IS JAŚMIN.

JFSS JAŚMIN występuje w dwóch dedykowanych i w pełni zintegrowanych wariantach:

 • zestawu przewoźnego, dedykowanego do realizacji całego procesu (w tym planistycznego, wykonawczego i oceny rezultatów podjętych działań) w ramach operacji Połączonego Wsparcia Ogniowego, wykorzystującego do pracy pokładowe terminale taktyczne;
 • zestawu przenośnego, dedykowanego dla realizacji precyzyjnego naprowadzania środków na cel (w tym wspomaganych cyfrowo misji bezpośredniego wsparcia ogniowego - DACAS), wykorzystującego do pracy osobiste terminale taktyczne.

Ideę i zasadę działania JFSS JAŚMIN przedstawia poniższy schemat funkcjonalny.

Przykłady wyposażenia oraz praktycznego wykorzystania JFSS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

Ważnym walorem JFSS JAŚMIN (zwłaszcza jego oprogramowania) jest fakt, iż posiada on liczne: rekomendacje NATO do wykorzystania operacyjnego w armiach sojuszniczych, raporty z ważnych pozytywnych sprawdzeń oraz referencje eksploatacyjne Akademii Sztuki Wojennej. Te kolejne i w wielu przypadkach unikalne cechy tego rozwiązania są potwierdzone m.in. przez:

 • rekomendację do praktycznego wykorzystania JFSS JAŚMIN jednoznacznie potwierdzającą, że jest to jedyny polski produkt tego typu, który wraz z nielicznymi tylko amerykańskimi tej klasy rozwiązaniami pozytywnie przeszedł testy zrealizowane przez USAF Operations Chief Joint Staff, J6 Joint Deployable Analysis Team (JDAT);

 • rekomendację do operacyjnego wykorzystania oprogramowania Serwera Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (istotnego komponentu JFSS JAŚMIN) wydaną przez sojuszniczą komisję CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation);

 • jego wieloletnie owocne wykorzystywanie (w tym wiarygodne badanie i testowanie) w trakcie wielu ww. wojskowych przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach kolejnych edycji ważnych międzynarodowych ćwiczeń: BOLD QUEST (realizowanych z udziałem dużej ilości wojska i środków bojowych, w tym samolotów najnowszej generacji) oraz NATO CWIX (największych koalicyjnych przedsięwzięć w zakresie interoperacyjności bojowej).

JFSS JAŚMIN (w tym jego komponenty sprzętowe i programowe) był wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Defender - uzyskaną w 2018 r. za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersję SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Poziomów (w tym szczebli) Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest istotnie rozwinięty JFSS C3IS JAŚMIN;

 • w 2017 r. nagrodą za System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym realizowanego przez statki powietrzne JFSS JAŚMIN (wraz z jego ww. oprogramowaniem) zintegrowany m.in. z HMS BMS JAŚMIN.