Produkty

HMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku

HMS JASMIN kontenerowa pl

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej (aparatowni, także z wykorzystaniem MMSD, zwany również Zintegrowanym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN - ZWT JAŚMIN) jest kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla operacyjnego i taktycznego (korpusu, dywizji, brygady i pułku) lub działaniami np. ratowniczymi (ang. HMS - Headquarters Management System). Rozwiązanie to jest jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Stanowi innowacyjną mobilną infrastrukturę teleinformatyczną stanowisk dowodzenia najwyższego i średniego szczebla. Przeznaczony jest głównie do budowy systemów wsparcia dowodzenia i łączności, w przypadku sił zbrojnych na szczeblu: operacyjnym i taktycznym. Składa się z urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania, zabudowanych w kontenerze szczelnym elektromagnetycznie, posadowionym na pojeździe. Aparatownia JAŚMIN może występować również jako rozwiązanie autonomiczne.

W większości przypadków HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej może składać się głównie z:

Kontener szczelny elektromagnetycznie, produkowany dla potrzeb HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej, spełnia wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego na przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie.

HMS JASMIN przenosna pl

HMS JAŚMIN w wersji przenośnej (zwany również Zintegrowanym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN - ZWT JAŚMIN) jest kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla operacyjnego i taktycznego (korpusu, dywizji, brygady i pułku) lub działaniami np. ratowniczymi (ang. HMS - Headquarters Management System). Rozwiązanie to jest jednym z głównych komponentów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN. Stanowi innowacyjną mobilną infrastrukturę teleinformatyczną stanowisk dowodzenia najwyższego i średniego szczebla. Przeznaczony jest głównie do budowy systemów wsparcia dowodzenia i łączności, w przypadku Sił Zbrojnych na szczeblu: operacyjnym i taktycznym. Składa się z urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania, przeznaczonych do eksploatacji głównie w budynkach, namiotach oraz kontenerach. HMS JAŚMIN w wersji przenośnej może także występować jako rozwiązanie autonomiczne.

W większości przypadków HMS JAŚMIN w wersji przenośnej może składać się głównie z:

Wszystkie urządzenia HMS JAŚMIN w wersji przenośnej umieszczane są w opakowaniach transportowych.

Główne funkcjonalności HMS JAŚMIN:

 • w zakresie węzła teleinformatycznego, zapewnia m.in.:
  • rozwijanie w technologii IP nowoczesnej, wydajnej, skalowalnej, mobilnej oraz ekonomicznie efektywnej wielousługowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej m.in. budowę wielu niezależnych sieci na stanowiskach dowodzenia szczebla operacyjnego i taktycznego,
  • interoperacyjność z innymi systemami, w tym sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO,
  • optymalny wybór i wykorzystanie najlepszego dostępnego medium transmisyjnego,
  • transmisję danych, obrazu oraz komunikację głosową w technologii IP,
  • w zależności od potrzeb, bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem narodowej kryptografii IP,
  • zaszyfrowaną transmisję głosu, danych i obrazu,
  • prostą - w pełni automatyczną oraz intuicyjną instalację i konfigurację wszystkich elementów (sprzętowych i programowych) HMS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego w SZ RP),
  • urządzenia sieciowe o najwyższym poziomie szczelności elektromagnetycznej;
 • w zależności od potrzeb i posiadanego własnego ukompletowania zapewnia także:
  • istotne wsparcie dowodzenia Związkami Operacyjnymi i Taktycznymi, ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla niższego, np.: BMS JAŚMIN (Systemem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) oraz w zależności od potrzeb DSS JAŚMIN (Systemem Zarządzania Walką Żołnierza),
  • możliwość osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej wojsk, w tym ich bezpieczeństwa, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych,
  • tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnienie integracji / współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO (głównie poprzez Web Portal JAŚMIN),
  • skuteczną integrację i współpracę z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
   • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (pierwszym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
   • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
   • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
  • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification) - w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT,
  • zautomatyzowaną wymianę danych operacyjnych,
  • planowanie misji, wizualizację (zgodnie z APP-6A/B i MIP Implementation Rules) oraz pełną obsługę planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014,
  • składanie meldunków oraz prowadzenie dziennika działań bojowych itp.,
  • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs,
  • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów,
  • analizę warunków terenowych, w tym wizualizację przestrzeni 3D,
  • analizę i wizualizację stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiających np. odpowiednie usytuowanie anten,
  • możliwość tworzenia i obsługi dokumentów, w tym: szablonów, rozkazów, pracy grupowej, kontroli przepływu informacji itp.,
  • automatyczną agregację informacji o podległych jednostkach,
  • archiwizację danych, w tym warstw graficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię,
  • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP,
  • replikację danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych,
  • transformację danych operacyjnych pomiędzy modelami danych C2IEDM oraz JC3IEDM - MIP w wersjach 2, 3 oraz 3.1,
  • wymianę danych z użyciem protokołów DEM B2 i DEM B3 (Data Exchange Mechanism),
  • obsługę komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format),
  • możliwość obustronnej konwersji danych pomiędzy wybranymi wiadomościami ADatP-3 a bazą danych MIP,
  • możliwość komunikacji m.in. z systemami NATO (JCOP i NCOP) z użyciem protokołów NVG 1.4 i 1.5 oraz JIPS 0.5 i 0.6,
  • wsparcie dla obsługi poczty elektronicznej w oprogramowaniu klienckim,
  • integrację z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 TELDAT Battlefield Directory,
  • dostęp do danych operacyjnych i Modułu Programowego HMS C3IS JAŚMIN również poprzez aplikację typu WEB (Web Portal JAŚMIN),
  • możliwość wykorzystywania wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED,
  • obsługę podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service),
  • funkcjonowanie w systemach operacyjnych Windows 10, 8.1, 7 oraz jego wcześniejszych wersjach.

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej i przenośnej, w zależności od potrzeb wynikających z miejsca zastosowania w mobilnym (polowym) systemie teleinformatycznym, składa się głównie z następujących zasadniczych urządzeń, których jedna z wersji przedstawiona jest poniżej.

Na wyposażeniu HMS JAŚMIN, w zależności od ukompletowania, mogą znajdować się ponadto: zestawy komputerowe stanowiska pracy, telefony IP, telefony IP bezprzewodowe, moduły GPS, urządzenia wideokonferencyjne IP, a także polowe kable światłowodowe oraz skrętkowe kable wzmocnione.
 

 

Przykłady praktycznego wykorzystania HMS JAŚMIN obrazują poniższe ilustracje oraz film.

 

HMS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2015 w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego HMS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był HMS JAŚMINz Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej, nadanymi w trakcie MSPO 2007, za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej – System JAŚMIN, którego również HMS JAŚMIN jest jednym z jego głównych komponentów;

 • 3 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest szeroko rozwinięty i eksploatowany w SZ RP na globalną skalę HMS C3IS JAŚMIN:

  • za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony również w główne elementy HMS JAŚMIN,

  • za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także HMS JAŚMIN;

 • 2 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w HMS JAŚMIN,