Produkty

HMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej i przenośnej (aparatowni, także z wykorzystaniem MMSD, zwany również Zintegrowanym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN - ZWT JAŚMIN) jest jedynym polskim, kompleksowym i sieciocentrycznym Systemem Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego (głównie szczebla: korpusu, dywizji, brygady, pułku i batalionu) lub działaniami np. ratowniczymi. Rozwiązanie to (wraz z nw. oprogramowaniem) jest szeroko wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP i stanowi jeden z głównych systemów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, który jest istotnym innowacyjnym komponentem mobilnej infrastruktury teleinformatycznej stanowisk dowodzenia wspomnianych szczebli wojskowych. W przypadku sił zbrojnych przeznaczone jest głównie do budowy nowoczesnych systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności na poziomachoperacyjnym i taktycznym. W pierwszym wykonaniu składa się z urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania, zabudowanych w kontenerze 15-stopowym szczelnym elektromagnetycznie, posadowionym na pojeździe. W drugim wykonaniu aparatownia ta nosi nazwę WTi JAŚMIN w wersji kontenerowej i posiada na swoim wyposażeniu kontener 20-stopowy oraz urządzenia spełniające wymagania bezpieczeństwa ZOBT-500A dla poziomu TPZU-2 - odpowiednik NATO SDIP-27 Level B. Oba te rozwiązania mogą być wykorzystywane autonomicznie.

W większości przypadków HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej może składać się głównie z:

Kontener produkowany dla potrzeb HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej może być szczelny elektromagnetycznie i spełniać wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego na przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie.

HMS JAŚMIN w wersji przenośnej

HMS JAŚMIN w wersji przenośnej (zwany również Zintegrowanym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN - ZWT JAŚMIN) jest kompleksowym i sieciocentrycznym Systemem Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego (zwłaszcza: korpusu, dywizji, brygady, pułku i batalionu) lub działaniami np. ratowniczymi. Rozwiązanie to (wraz z nw. oprogramowaniem) jest też szeroko wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP i stanowi jeden z głównych systemów Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, który jest istotnym innowacyjnym mobilnym komponentem infrastruktury teleinformatycznej stanowisk dowodzenia najwyższego i średniego szczebla. W przypadku sił zbrojnych przeznaczone jest głównie do budowy nowoczesnych systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności  na poziomach: operacyjnym i taktycznym. Składa się z urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania, przeznaczonych do eksploatacji głównie w budynkach, namiotach oraz kontenerach. HMS JAŚMIN w wersji przenośnej może występować również w wykonaniu WTi JAŚMIN w wersji przenośnej (z urządzeniami spełniającymi wymagania bezpieczeństwa ZOBT-500A dla poziomu TPZU-2 - odpowiednik NATO SDIP-27 Level B). Oba warianty tego rozwiązania mogą być także wykorzystywane autonomicznie.

W większości przypadków HMS JAŚMIN w wersji przenośnej może składać się głównie z:

Wszystkie urządzenia HMS JAŚMIN w wersji przenośnej umieszczane są w opakowaniach transportowych.

Główne funkcjonalności HMS JAŚMIN:

 • w zakresie węzła teleinformatycznego, zapewnia m.in.:
  • rozwijanie w technologii IP nowoczesnej, wydajnej, skalowalnej, mobilnej oraz ekonomicznie efektywnej wielousługowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej m.in.: budowę wielu niezależnych sieci na stanowiskach dowodzenia poziomu operacyjnego / taktycznego, ich funkcjonowanie w ramach działań sojuszniczych i koalicyjnych w różnych warunkach środowiskowo-klimatycznych, a także realizację ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych w kraju i za granicą,
  • budowę i funkcjonowanie wydajnego militarnego systemu ICT (dowodzenia i łączności) w federacyjnej przestrzeni operacyjnej, zgodnej z bieżącymi oraz przyszłymi wymogami iteracji FMN (Federated Mission Networking), np. PMN (Polish Mission Network), zapewniającego przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE lub NATO SECRET włącznie,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez m.in. zastosowanie urządzeń sieciowych spełniających najwyższe wymagania krajowe i sojusznicze w tym zakresie, także w przedmiocie cyberbezpieczeństwa, potwierdzone stosownymi badaniami i testami, też penetracyjnymi i podatnościowymi,
  • interoperacyjność z innymi systemami, w tym sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO,
  • optymalny wybór, integrację, wykorzystanie oraz monitoring środków łączności, mediów transmisyjnych, sensorów, efektorów i urządzeń końcowych,
  • bezpieczną (zaszyfrowaną) transmisję danych, obrazu i głosu w technologii IP (m.in.: łączności fonicznej, wymiany poczty elektronicznej, dystrybucji plików i usług wideokonferencji) oraz kontrolę (w tym monitoring) dostępu do systemu teleinformatycznego,
  • w zależności od potrzeb, bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem  narodowej kryptografii IP,
  • proste - w pełni automatyczne oraz intuicyjne instalowanie i konfigurowanie wszystkich elementów (sprzętowych i programowych) HMS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego w SZ RP), a także monitorowanie pracy sieci teleinformatycznych budowanych na bazie tych wyrobów wojskowych;
 • w zależności od potrzeb i posiadanego własnego ukompletowania zapewnia także:
  • istotne wsparcie dowodzenia strukturami wojskowymi poziomu operacyjnego / taktycznegoich działania i współdziałania, także poprzez: posiadanie funkcjonalności przydatnych w pododdziałach oraz w razie konieczności możliwość natychmiastowej implementacji innych niezbędnych usług, dostarczanych przez np. BMS JAŚMIN (System Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS JAŚMIN (System Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza) oraz JFSS JAŚMIN (System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego),
  • możliwość osiągnięcia przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenia oraz istotnego zwiększenia świadomości sytuacyjnej wojsk, w tym ich bezpieczeństwa, np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych,
  • tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnienie integracji / współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO,
  • skuteczną integrację i współpracę z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
   • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (także z jedynym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
   • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
   • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
  • bieżące zobrazowanie sytuacji operacyjnej / taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information) oraz FFI (Friendly Force Identification - STANAG 5527) - w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT,
  • zautomatyzowaną wymianę danych operacyjnych i efektywną pracę w warunkach / działaniach mobilnych z wykorzystaniem radiostacji,
  • bezpieczne funkcjonowanie w sieciach o wysokich klauzulach niejawności, w tym sojuszniczych (np.: PMN oraz NS-WAN);
  • planowanie misji, wizualizację (zgodnie z APP-6A/B/C i MIP Implementation Rules) oraz pełną obsługę planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014,
  • składanie meldunków oraz prowadzenie Dziennika Działań itp.,
  • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs,
  • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów,
  • analizę warunków terenowych, w tym wizualizację przestrzeni 3D,
  • analizę i wizualizację stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiających np. odpowiednie usytuowanie anten,
  • możliwość tworzenia i obsługi dokumentów, w tym: szablonów, rozkazów, pracy grupowej, kontroli przepływu informacji itp.,
  • automatyczną agregację informacji o podległych jednostkach,
  • archiwizację danych, w tym warstw graficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię,
  • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP,
  • replikację danych programu MIP za pomocą autorskiego i unikalnego protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych, w tym wąskopasmowych,
  • transformację danych operacyjnych pomiędzy modelami danych: C2IEDM oraz JC3IEDM - MIP w wersjach 2, 3 oraz 3.1,
  • wymianę danych z użyciem protokołów: DEM B2, DEM B3 (Data Exchange Mechanism) i MIP B4,
  • obsługę komunikatów w standardach: MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format),
  • możliwość obustronnej konwersji danych pomiędzy wybranymi wiadomościami ADatP-3 a bazą danych MIP,
  • możliwość komunikacji m.in. z systemami NATO (JCOP i NCOP) z użyciem protokołów NVG 1.4, 1.5 i 2.0 oraz JIPS 0.5 i 0.6,
  • wsparcie dla obsługi poczty elektronicznej w oprogramowaniu klienckim,
  • integrację z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory),
  • dostęp do danych operacyjnych systemu HMS C3IS JAŚMIN również poprzez aplikację typu WEB (np. Web Portal JAŚMIN),
  • możliwość wykorzystywania wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach: CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED,
  • obsługę podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service),
  • funkcjonowanie w systemach operacyjnych Windows 10, 8.1, 7 oraz jego wcześniejszych wersjach.

HMS JAŚMIN w wersji kontenerowej i przenośnej, w zależności od potrzeb wynikających z miejsca zastosowania w mobilnym (polowym) systemie teleinformatycznym, składa się głównie z następujących zasadniczych urządzeń, których jedno z wykonań przedstawione jest poniżej.

Na wyposażeniu HMS JAŚMIN, w zależności od ukompletowania, mogą znajdować się ponadto: zestawy komputerowe stanowiska pracy, telefony IP, telefony IP bezprzewodowe, moduły GPS, urządzenia wideokonferencyjne IP, a także polowe kable światłowodowe oraz skrętkowe kable wzmocnione.
 

 

Przykłady praktycznego wykorzystania HMS JAŚMIN obrazują poniższe ilustracje oraz film.

 

HMS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną w 2014 r. dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP - przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był HMS JAŚMINz Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego HMS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą GRAND PRIX w kategorii „Innowacyjny Produkt” za Węzły Teleinformatyczne (WTi) w wersji kontenerowej, przyznaną w ramach ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2020, odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

 • wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej w 2007 r. za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej - System JAŚMIN, którego również HMS JAŚMIN jest jednym z jego głównych komponentów;

 • 4 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • w 2019 r. za najnowszej generacji Węzeł Teleinformatyczny w wersji przenośnej (będący zasadniczym wyposażeniem HMS JAŚMIN) stanowiący wyjątkowo duży zbiór innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych, mających istotne znaczenie dla systemu dowodzenia i łączności SZ RP oraz armii sojuszniczych,

 • w 2018 r. za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Poziomów (w tym szczebli) Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest szeroko rozwinięty i eksploatowany w SZ RP na globalną skalę HMS C3IS JAŚMIN,

  • w 2015 r. za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony również w główne elementy HMS JAŚMIN,

  • w 2013 r. za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także HMS JAŚMIN;

 • 3 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • w 2016 r. nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w HMS JAŚMIN,