Produkty

SZK JAŚMIN - System Zarządzania Kryzysowego

SZK JAŚMIN

System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN) to innowacyjne oraz rozlegle działające rozwiązanie, dedykowane dla struktur krajowego systemu zarządzania kryzysowego, NATO i UE. Zapewnia kompleksowe wsparcie działań organów administracji publicznej oraz Sił Zbrojnych RP (w tym dla nowo tworzonych jednostek Obrony Terytorialnej) podczas sytuacji ratowniczych i/lub kryzysowych. System ten wspiera procesy zarządzania, planowania, dowodzenia, kierowania, a także monitorowania (obrazowania) rzeczywistych zagrożeń o charakterze niemilitarnym oraz polityczno-militarnym.

Użytkownikami tego rozwiązania mogą być jednostki i komórki organizacyjne: służb publicznych (np. Policji, Straży Pożarnej, Centrów Zarządzania Kryzysowego wszystkich szczebli oraz pozostałych struktur działających w czasie sytuacji kryzysowych), a także resortu Obrony Narodowej (np.: Sztabu Kryzysowego, Centrów i Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych).

SZK JAŚMIN jest systemem składającym się ze specjalistycznego oprogramowania oraz dedykowanego sprzętu IT, umożliwiającego globalne zarządzanie kryzysowe - w tym monitorowanie stanu sił i środków wydzielonych do reagowania kryzysowego - na terenie całego kraju. Rozwiązanie to jest zintegrowane / współpracuje z Systemem Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI), który jest od kilkunastu lat w trybie ciągłym z powodzeniem eksploatowany w strukturach rządowych, jednostkach i instytucjach im podległych, w tym w MON, gdzie funkcjonuje pod skróconą nazwą SARON i zapewnia m.in.: grupowe powiadamianie i alarmowanie, wymianę informacji pomiędzy dyżurnymi służbami operacyjnymi, a także pracę w dedykowanej rozległej sieci resortowej.

Główne funkcjonalności SZK JAŚMIN:

 • planowanie, wspomaganie, kierowanie i koordynacja działań, poprzez m.in.: mechanizmy optymalizacji rozwiązań (narzędzia kalkulacji, weryfikacji i symulacji), harmonogramy, check-listy zadaniowe, dynamiczne tworzenie zestawienia sił i środków, opracowywanie wariantów działań, plany zabezpieczenia logistycznego, grafy zaangażowania itp.;
 • gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja informacji o prowadzonych akcjach ratowniczych w zakresie:
  • incydentów (np. zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego),
  • zdarzeń (np.: skażeń ujęć wody oraz pożarów lasów i/lub terenów przemysłowych),
  • zagrożeń (np.: terrorystycznych lub związanych z możliwością zawalenia mostów),
  • informacji o terenie (np.: stanie wałów przeciwpowodziowych oraz skażeniu chemicznym),
  • informacji o ludności (np. lokalizacji ludzi pozostałych w budynkach, w celu dostarczenia im żywności lub ewakuacji);
 • automatyczne i bieżące raportowanie o stanie prowadzonych działań oraz dostępnych zasobach w zespołach ratowniczych;
 • sprawne przekazywanie wybranym adresatom (strukturom, jednostkom oraz ich stanom osobowym, a także w razie potrzeby ludności) ważnych w danej chwili informacji (alarmów, różnego rodzaju powiadomień o zagrożeniach, poleceń, meldunków, raportów itp.) praktycznie w dowolne miejsce ich aktualnego usytuowania;
 • współpraca z systemami innych resortów (w tym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej itp.) poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu WWW - Web Portal JAŚMIN, umożliwiającego m.in. współdzielenie dokumentów i zautomatyzowaną dwukierunkową wymianę danych z SZK JAŚMIN;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wieloklauzulowej wymiany i przetwarzania informacji (w tym również w sieciach niejawnych), poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów: etykietowania, szyfrowania, uwierzytelniania i kontroli dostępu w sieciach teleinformatycznych (np.: zgodnych z koncepcją NATO XML Labelling, infrastruktury klucza publicznego PKI, VPN, IPSec i TLS/SSL);
 • obrazowanie i monitorowanie na cyfrowych podkładach mapowych rzeczywistych sytuacji ratowniczych / kryzysowych na podstawie informacji GPS, danych wprowadzonych przez żołnierzy / funkcjonariuszy / ratowników, a także obrazów video i zdjęć z miejsca akcji;
 • modułowa architektura systemu zapewniająca dedykowane: oprogramowanie klienckie i serwerowe, funkcjonalności oraz usługi dla personelu lokalnego (realizującego proces zarządzania kryzysowego) i zdalnego (działającego w terenie), a także umożliwiająca elastyczną i łatwą rozbudowę o nowe możliwości oraz dodatkowe miejsca pracy;
 • szeroka interoperacyjność systemu gwarantująca wymianę informacji z systemami resortu Obrony Narodowej, NATO i UE, dzięki zaimplementowanym standardom: MIP DEM B3.1, NFFI i FFI-MTF (STANAG 5527), Link 16 - JREAP-C (STANAG 5516 i STANAG 5518), VMF, NVG i JIPS, ADatP-3 (B11C/F, B12.2, B13.1 i B14) - STANAG 5510, JDSSEM (STANAG 4677), BRM (autorski protokół replikacji danych na wąskopasmowych środkach łączności), HLA, DIS, SMTP, CBRN (ATP45), OTH-GOLD, WMS i WMF oraz APP-6(A)/(C);
 • szeroki wachlarz usług sieciowych: VoIP, VTC, poczty elektronicznej, portalu WWW, CHAT, FAX itp.;
 • automatyczna i efektywna wymiana informacji poprzez dowolne środki radiowe (również o niskiej przepustowości i dużej stopie błędów);
 • wykorzystanie dostępnych mediów telekomunikacyjnych, np. sieci komórkowych GSM/LTE/CDMA i publicznych PSTN oraz VoIP;
 • zarządzanie wszystkimi zasobami systemu (usługami, urządzeniami teleinformatycznymi i kontami użytkowników);
 • zautomatyzowane mechanizmy i usługi replikacji oraz archiwizacji danych (wszystkich zdarzeń) w całym systemie;
 • współpraca z systemami symulacyjnymi z możliwością wielokrotnego odtwarzania wielu różnych wariantów działań, sytuacji, zachowań i efektów podejmowania decyzji.

Przykładowe przypadki sytuacji kryzysowych i ich zobrazowanie w Systemie Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN przedstawia poniższy schemat.

 

Możliwości zastosowania SZK JAŚMIN w strukturach zarządzania kryzysowego SZ RP i administracji publicznej przedstawia poniższy diagram.

 

Przykłady praktycznego wykorzystania SZK JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

SZK JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą Defender - uzyskaną podczas XXVI MSPO, za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, którego jednym z głównych komponentów programowych jest SZK C3IS JAŚMIN, dedykowany również dla struktur zarządzania kryzysowego;

 • nagrodą „Projekt Roku PMI Poland Chapter” w konkursie organizowanym przez międzynarodowy instytut PMI (Project Management Institute), uzyskaną podczas Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Charter w 2017 r.objętego honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Została ona przyznana za projektKTSA GSM”, którego rezultatem było opracowanie innowacyjnego oprogramowania i jego funkcjonalności zwiększających szybkość działania oraz wydajność wysoce specjalistycznego systemu rozległego instytucjonalnego i osobowego powiadamianiaalarmowania, który jest także integralnym elementem SZK JAŚMIN;

 • wyróżnieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2018 r. za dotychczasowe zaangażowanie i ponadstandardowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy. Było to zwieńczeniem i podsumowaniem efektywnego wdrożenia i wykorzystania kompleksowego Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN) przez bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas międzynarodowych imprez masowych, np. mistrzostw Europy UEFA European U21 w 2017 r.