Produkty

BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN jest najwyższej generacji kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla taktycznego (batalionu, kompanii, plutonu i drużyny) lub działaniami np. ratowniczymi niższego szczebla (ang. BMS - Battlefield Management System). Jest on kolejnym innowacyjnym komponentem pokładowej wersji Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, a także pierwszym tego typu w Polsce i nie wykluczone, że w świecie, który m.in. nowocześnie: wspiera oraz automatyzuje procesy dowodzenia i istotnie wspomaga działania wojsk. Służy do budowy nowoczesnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności szczebla taktycznego. Produkt ten jest dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również wykorzystywany w mobilnych oddziałach i pododdziałach różnego rodzaju służb publicznych, po odpowiednim dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb itp. Na bazie modułów tego rozwiązania, jak z klocków, można budować różne konfiguracje systemów tej klasy. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadnicze komponenty BMS JAŚMIN to m.in.:

Główne funkcjonalności BMS JAŚMIN:

 • w zakresie pokładowego węzła teleinformatycznego, zapewnia m.in.:
  • nowoczesną, wydajną, mobilną oraz wielousługową infrastrukturę teleinformatyczną szczebla taktycznego, wykonaną w technologii IP,
  • efektywną obsługę łączności wewnętrznej pojazdu,
  • integrację i monitoring stanu wyposażenia (w tym środków łączności, mediów transmisyjnych, sensorów, efektorów i urządzeń końcowych) wozu bojowego lub np. ratowniczego, jednostki pływającej bądź statku powietrznego,
  • interoperacyjność z innymi systemami, w tym sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO,
  • optymalny wybór i wykorzystanie najlepszego dostępnego medium transmisyjnego,
  • transmisję danych, obrazu oraz komunikację głosową w technologii IP,
  • w zależności od potrzeb, bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem narodowej kryptografii IP,
  • zaszyfrowaną transmisję głosu, danych i obrazu,
  • prostą - w pełni automatyczną oraz intuicyjną instalację i konfigurację wszystkich elementów (sprzętowych i programowych) BMS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN (komponentu Systemu Zarządzania JAŚMIN, wdrożonego i szeroko eksploatowanego w SZ RP),
  • urządzenia sieciowe o najwyższym poziomie szczelności elektromagnetycznej;
 • umożliwia również:
  • istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich Siłach Zbrojnych HMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Poziomu Operacyjno-Taktycznego) oraz niższego (np. DSS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Żołnierza),
  • osiągnięcie przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym / niższym i tym samym m.in. tworzenie oraz istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk / jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach oraz zautomatyzowany system informowania o bieżącym położeniu sił własnych,
  • skuteczną integrację i współpracę z innymi systemami (także sojuszniczymi, m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym:
   • dowodzenia, łączności i walki, również OPL oraz JFSS JAŚMIN (pierwszym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP),
   • rozpoznania (dozorowania) m.in. poprzez wykorzystanie informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (np.: śmigłowców, BSL, pojazdów i wyposażenia żołnierza), również o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
   • symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS i VBS2 / VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
  • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification) – w tym zakresie system może pełnić rolę HUB-a FFT,
  • zautomatyzowaną wymianę danych operacyjnych,
  • planowanie misji, wizualizację (zgodnie z APP-6A/B/C, MIL 2525B, MIP Implementation Rules) oraz pełną obsługę planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014,
  • składanie meldunków oraz prowadzenie dziennika działań bojowych itp.,
  • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs,
  • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów,
  • analizę warunków terenowych, w tym wizualizację przestrzeni 3D,
  • analizę i wizualizację stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiającą np. odpowiednie usytuowanie anten,
  • hierarchizację i agregację danych,
  • archiwizację danych, w tym warstw geograficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię,
  • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP,
  • replikację danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych,
  • obsługę komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format),
  • komunikację z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677),
  • integrację z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory),
  • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED,
  • obsługę podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service).

Głównymi elementami sprzętowymi BMS JAŚMIN są:

 • WAN Access Box - zasadniczy komponent sprzętowy systemu BMS JAŚMIN i nowej generacji pokładowy węzeł teleinformatyczny. Tak jak pozostałe rozwiązania JAŚMINa, posiada on budowę modułową i składa się z niżej przedstawionych przykładowych wersji urządzeń;

 

W zależności od pożądanego ukompletowania BMS JAŚMIN, w jego skład mogą wchodzić również: indywidualne terminale taktyczne, switche, adaptery CTOS, moduły IOP, antena WLAN, telefony IP bezprzewodowe, zestawy komputerowe stanowisk pracy, czytniki kart dostępu, radiostacje indywidualne IP, radiostacje szerokopasmowe, UKF i KF, urządzenia łączności satelitarnej, moduły GPS, urządzenia wideokonferencyjne IP, a także polowe kable światłowodowe oraz skrętkowe kable wzmocnione. Przykładowe wersje tych urządzeń, produkowane i/lub dostosowywane przez TELDAT do omawianego systemu, są przedstawione poniżej.

 

Usytuowanie BMS JAŚMIN w systemie i jego łatwość rozbudowy o systemy nadrzędne i podrzędne (stanowiące jego kolejną, unikalną, uniwersalną i pierwszorzędną cechę) przedstawia poniższy schemat.

Wykorzystanie BMS JAŚMIN, w tym przykłady implementacji tego rozwiązania na różnych platformach pokładowych i etapach jego rozwoju, przedstawiają poniższe: schematy, ilustracje oraz film.

 

 

BMS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodą GRAND PRIX za System Zarządzania Walką Szczebla Taktycznego BMS JAŚMIN, przyznaną w ramach konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017, odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2015 w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnego, kompleksowego, wzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego BMS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był BMS JAŚMINz Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • 6 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
 • za najnowszą / znacznie rozbudowaną wersje SWD C3IS JAŚMIN - Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli / Poziomów Dowodzenia i Działań Wojsk, do żołnierza włącznie. Jednym z głównych komponentów programowych tego rozwiązania jest istotnie rozwinięty BMS C3IS JAŚMIN:

 • za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN,

 • za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także BMS JAŚMIN,

 • za pojazd ATENA II, który był również wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom VIS JAŚMIN,

 • za BMS, którego zasadniczymi komponentami były urządzenia i oprogramowanie pokładowej wersji Systemu JAŚMIN,

 • za Wóz Dowodzenia ŻUBR WD z pokładową wersją JAŚMINa (BMS);

 • 3 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN,

 • nagrodą za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi z zainstalowanym oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN;

W 2010 roku BMS JAŚMIN wraz z jego oprogramowaniem - Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (Modułem Programowym BMS C3IS JAŚMIN), także jako jedyny w kraju, przeszedł z wynikiem pozytywnym 100% zaplanowanych testów, które realizowane były zgodnie z rozkazem Szefa SG WP oraz z inicjatywy i m.in. przy udziale przedstawicieli Pionu Uzbrojenia i Modernizacji. W efekcie tego m.in. polski Minister ON bardzo wysoko ocenił to rozwiązanie, stwierdzając np. co następuje:

 [...] Jaśmin jako jedyny pozytywnie zakończył przedmiotowe testy. W protokole z testów systemów klasy BMS został sformułowany następujący wniosek: najbardziej zaawansowanym technologicznie i spełniającym wymagania użytkownika systemem BMS jest system [...] Jaśmin [...].