Produkty

BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny

BMS JAŚMIN jest najwyższej generacji kompleksowym i sieciocentrycznym systemem zarządzania walką szczebla taktycznego (batalionu, kompanii, plutonu i drużyny) lub działaniami np. ratowniczymi niższego szczebla (ang. BMS - Battlefield Management System). Jest on kolejnym innowacyjnym komponentem pokładowej wersji Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, a także pierwszym tego typu w Polsce i nie wykluczone, że w świecie, który m.in. nowocześnie: wspiera oraz automatyzuje procesy dowodzenia i istotnie wspomaga działania wojsk. Służy do budowy nowoczesnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności szczebla taktycznego. Produkt ten jest dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również wykorzystywany w mobilnych oddziałach i pododdziałach różnego rodzaju służb publicznych, po odpowiednim dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb itp. Na bazie modułów tego rozwiązania, jak z klocków, można budować różne konfiguracje systemów tej klasy. Rozwiązanie to może być również wykorzystywane autonomicznie.

Zasadnicze komponenty BMS JAŚMIN to m.in.:

Główne zdolności BMS JAŚMIN:

 • w zakresie pokładowego węzła teleinformatycznego, zapewnia m.in.:
  • nowoczesną, wydajną, mobilną oraz wielousługową infrastrukturę teleinformatyczną szczebla taktycznego, wykonaną w technologii IP,
  • efektywną obsługę łączności wewnętrznej pojazdu,
  • monitoring środków łączności,
  • integrację i monitoring stanu wyposażenia wozu bojowego lub np. ratowniczego, jednostki pływającej bądź statku powietrznego,
  • interoperacyjność z systemami sojuszniczymi,
  • optymalny wybór i wykorzystanie najlepszego dostępnego medium transmisyjnego,
  • transmisję danych, obrazu oraz komunikację głosową w technologii IP,
  • w zależności od potrzeb, bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem narodowej kryptografii IP,
  • zaszyfrowaną transmisję głosu, danych i obrazu,
  • prostą - w pełni automatyczną oraz intuicyjną instalację i konfigurację wszystkich elementów (sprzętowych i programowych) BMS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN,
  • urządzenia sieciowe o najwyższym poziomie szczelności elektromagnetycznej;
 • umożliwia również:
  • istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałania m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami dowodzenia szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich Siłach Zbrojnych HMS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady) oraz niższego (np. DSS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza),
  • osiągnięcie przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym i tym samym m.in. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk / jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach,
  • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu pojedynczego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification): IP1, IP2, SIP3 i PROVEN HUB,
  • zautomatyzowaną wymianę danych operacyjnych itp.,
  • planowanie misji, wizualizację (zgodnie z APP-6A/B, MIL 2525B, MIP Implementation Rules) oraz pełną obsługę planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014,
  • składanie meldunków i prowadzenie dziennika działań bojowych itp.,
  • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs dotykowy,
  • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów,
  • analizę warunków terenowych, w tym wizualizację przestrzeni 3D,
  • analizę i wizualizację stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiającą np. odpowiednie usytuowanie anten,
  • współpracę z systemami rozpoznania (dozorowania),
  • współpracę z systemami obrony przeciwlotniczej,
  • współpracę z systemami symulacyjno-szkoleniowymi (np. JCATS, VBS2/VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture),
  • wsparcie i współpracę z systemami kierowania środkami walki, w tym pełną integrację z JFSS JAŚMIN – także pierwszym polskim Systemem Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego,
  • współdziałanie z systemami rozpoznania (dozorowania) i wykorzystanie m.in. informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (w tym usytuowanych w: śmigłowcach wsparcia bojowego, bezpilotowych obiektach latających i pojazdach oraz będących na wyposażeniu żołnierza spieszonego), np. o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas - STANAG 2103),
  • hierarchizację i agregację danych,
  • archiwizację danych i głosu,
  • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP w wersjach 3 oraz 3.1,
  • replikację danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych,
  • obsługę komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format),
  • komunikację z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677),
  • integrację z usługami katalogowymi TELDAT Battlefield Directory,
  • wykorzystywanie i dostarczanie podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service).

Głównymi elementami sprzętowymi BMS JAŚMIN są:

 • WAN Access Box - zasadniczy komponent sprzętowy systemu BMS JAŚMIN i nowej generacji pokładowy węzeł teleinformatyczny. Tak jak pozostałe rozwiązania JAŚMINa, posiada on budowę modułową i składa się z niżej przedstawionych przykładowych wersji urządzeń;

 

W zależności od pożądanego ukompletowania BMS JAŚMIN, w jego skład mogą wchodzić również: indywidualne terminale taktyczne, switche, adaptery CTOS, moduły IOP, antena WLAN, telefony IP bezprzewodowe, zestawy komputerowe stanowisk pracy, czytniki kart dostępu, radiostacje indywidualne IP, radiostacje szerokopasmowe, UKF i KF, urządzenia łączności satelitarnej, moduły GPS, urządzenia wideokonferencyjne IP, a także polowe kable światłowodowe oraz skrętkowe kable wzmocnione. Przykładowe wersje tych urządzeń, produkowane i/lub dostosowywane przez TELDAT do omawianego systemu, są przedstawione poniżej.

 

Usytuowanie BMS JAŚMIN w systemie i jego łatwość rozbudowy o systemy nadrzędne i podrzędne (stanowiące jego kolejną, unikalną, uniwersalną i pierwszorzędną cechę) przedstawia poniższy schemat.

Wykorzystanie BMS JAŚMIN, w tym przykłady implementacji tego rozwiązania na różnych platformach pokładowych i etapach jego rozwoju, przedstawiają poniższe: schematy oraz ilustracje.

 

BMS JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in.:

 • wyróżnieniem w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2015 w kategorii przemysł dla Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN jako innowacyjnegokompleksowegowzajemnie spójnego i unikalnego Systemu Systemów (którego BMS JAŚMIN jest jednym z głównych komponentów) w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia i łączności, dedykowanego dla wszystkich szczebli dowodzenia do żołnierza włącznie;

 • nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu bezpieczeństwu żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przyznaną podczas XXII MSPO, za integrację JAŚMINa - Systemu Systemów (którego jednym z głównych komponentów był BMS JAŚMINz Automatycznym Sygnalizatorem Skażeń PROMETHEUS;

 • 5 nagrodami Defender uzyskanymi podczas kolejnych edycji MSPO:
  • za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN,

  • za Zintegrowany System Informacyjny WTS, którego jednym z głównych komponentów był także BMS JAŚMIN,

  • za pojazd ATENA II, który był również wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom VIS JAŚMIN,

  • za BMS, którego zasadniczymi komponentami były urządzenia i oprogramowanie pokładowej wersji Systemu JAŚMIN,

  • za Wóz Dowodzenia ŻUBR WD z pokładową wersją JAŚMINa (BMS);

 • 3 nagrodami otrzymanymi w trakcie kolejnych edycji Międzynarodowych Wystaw Air Fair:
  • nagrodą główną za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony w BMS JAŚMIN, w tym jego interkom - VIS JAŚMIN,

  • nagrodą za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi z zainstalowanym oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN;

W 2010 roku BMS JAŚMIN wraz z jego oprogramowaniem - Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (Modułem Programowym BMS C3IS JAŚMIN), także jako jedyny w kraju, przeszedł z wynikiem pozytywnym 100% zaplanowanych testów, które realizowane były zgodnie z rozkazem Szefa SG WP oraz z inicjatywy i m.in. przy udziale przedstawicieli Pionu Uzbrojenia i Modernizacji. W efekcie tego m.in. polski Minister ON bardzo wysoko ocenił to rozwiązanie, stwierdzając np. co następuje:

 [...] Jaśmin jako jedyny pozytywnie zakończył przedmiotowe testy. W protokole z testów systemów klasy BMS został sformułowany następujący wniosek: najbardziej zaawansowanym technologicznie i spełniającym wymagania użytkownika systemem BMS jest system [...] Jaśmin [...].