Produkty

JFSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP

JFSS C3IS JASMIN pl

JFSS C3IS JAŚMIN jest jednym z kilku systemów SWD C3IS JAŚMIN (oprogramowania / Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działań wojsk). Oprogramowanie to jest zasadniczym komponentem JFSS JAŚMIN - Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP. Zapewnia m.in. wysoki poziom informatyzacji i automatyzacji czynności wykonywanych przez jego Użytkowników/Operatorów oraz posiada zdolność do integracji wielu urządzeń tego systemu.

JFSS C3IS JAŚMIN, podobnie jak inne nw. systemy ww. SWD C3IS JAŚMIN, wywodzi się z unikalnego, uniwersalnego i kompleksowego zestawu usług tego drugiego kompleksowego rozwiązania, posiada wiele zasadniczych funkcjonalności jego pozostałych systemów - m.in. BMS C3IS JAŚMIN i DSS C3IS JAŚMIN (których opisy zawarte są w odrębnych tego typu materiałach) i w razie potrzeby może: łatwo oraz sprawnie korzystać z pozostałych niezbędnych usług tych wyrobów i być szybko rozbudowany o nie. To wysoce specjalistyczne oprogramowanie, także jako jedyne polskie, m.in.: posiada rekomendacje NATO do wykorzystania operacyjnego w armiach sojuszniczych, było wielokroć nagradzane, jest z powodzeniem eksploatowane i testowane podczas największych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych (np. w ramach: Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP oraz kolejnych edycji ćwiczeń rozgrywanych w Polsce i innych państwach, w tym USA). Wszystko to razem stanowi pierwszorzędną i unikalną cechę tego rozwiązania.

Główne funkcjonalności JFSS C3IS JAŚMIN:

 • istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej Operatorów wchodzących w skład połączonego wsparcia ogniowego;
 • zwiększenie efektywności naziemnych i powietrznych środków wsparcia ogniowego (w tym: ognia artylerii, uderzenia rakietowego, uderzenia lotniczego) poprzez automatyzację wymiany danych w czasie rzeczywistym;
 • wsparcie procesu planowania i wykonywania zadań wsparcia ogniowego, w tym bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk - CAS (Close Air Support) oraz DACAS (Digitally Aided CAS) lub wezwania ognia z pola walki - CFF (Call for Fire);
 • zapewnienie Operatorowi odzwierciedlenia na podkładzie mapowym elementów koordynacji wsparcia ogniowego, w tym zasadniczych ograniczeń w wykonywaniu zadań w tym zakresie, tj.: korytarzy powietrznych przelotu własnego lotnictwa, rejonów zakazu prowadzenia ognia oraz granic bezpieczeństwa wojsk własnych;
 • efektywna wymiana danych w czasie rzeczywistym ze środkami rażenia ogniowego (w tym ze statkami powietrznymi) oraz Stanowiskami Dowodzenia artylerii w standardach VMF (Variable Message Format) oraz ADatP-3;
 • wymiana danych ze statkami bezzałogowymi, w tym odbiór sygnału video FMV (Full Motion Video) w sieci VDL (Video Data Link) z urządzenia typu SNIPER w standardach: PAL, NTSC, MPEG-4, MPEG-2 i MJPEG;
 • współpraca z systemami symulacyjno-szkoleniowymi (np.: JCATS - Joint Conflict And Tactical Simulation i VBS - Virtual Battlespace), w celu ułatwienia procesu szkolenia Operatorów;
 • unikalna możliwość zwiększenia świadomości sytuacyjnej pilotów (również w odniesieniu do statków powietrznych nieposiadających możliwości komunikacji w standardach VMF i Link 16) i operatorów wchodzących w skład zespołów połączonego wsparcia ogniowego;
 • identyfikacja oraz automatyczny odbiór lokalizacji położenia wojsk własnych FFT (Friendly Force Tracking), zapewnione poprzez CID JAŚMIN;
 • wskazywanie środkom rażenia ogniowego lokalizacji wojsk własnych dla uniknięcia ognia bratobójczego, tzw. Blue-Blue Fire;
 • automatyczna synchronizacja i wymiana danych z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu, w celu uniknięcia błędu ludzkiego przy ręcznym wprowadzaniu danych (np. pozycji własnej, pozycji wojsk własnych i pozycji celu);
 • integracja z terminalem przenośnym i/lub przewoźnym, na którym jest uruchomione niniejsze oprogramowanie, a także wieloma urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi przez Operatora systemu (np.: VECTOR 21 Nite, PLRF 10/15, DAGR, Micro DAGR, radiostacjami z rodziny FALCON - ANP/PRC 152/152A, ANP/PRC 117/G i ANP/PRC 158);
 • sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie systemu (np. TZKOP) za pomocą terminala Operatora;
 • unikalna i efektywna współpraca z innymi systemami (w tym SZ RP i NATO) oraz możliwość szybkiej i skutecznej rozbudowy o inne systemy wsparcia dowodzenia i działań wojsk dzięki zastosowaniu SWD C3IS JAŚMIN (także unikalnego i kompleksowego oprogramowania od lat wykorzystywanego przez wojsko), z którego uniwersalnego zestawu usług wywodzą się zunifikowane systemy / moduły programowe dedykowane dla rozwiązań SPT JAŚMIN, m.in.: HMS C3IS JAŚMIN (oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego), BMS C3IS JAŚMIN (oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS C3IS JAŚMIN (oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Żołnierza), a także SZK C3IS JAŚMIN (oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego);
 • automatyczne nanoszenie celów oraz zatwierdzanie i określanie ich parametrów przy wykorzystaniu cyfrowych podkładów mapowych;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B/C i MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • aplikacje (usługi) wspierające działanie CAS (Close Air Support), DACAS (Digitally Aided CAS) i DAFS (Digitally Aided Fire Support), w tym mechanizmy półautomatycznej edycji meldunków, komunikatów i wiadomości;
 • półautomatyczna interpretacja i edycja wybranych typów wiadomości sformatowanych w standardzie ADatP-3 (m.in.: typu FM - Fire Mission, ATI - Artillery Target Intelligence, NNFP - Fire Plan, SPRT - Support Airspace Coordination Area, ACMREQ i AIRREQ);
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF i SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, GeoTIFF i JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • zapewnienie obsługi podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • modułowa budowa, umożliwiająca także szybką integrację z urządzeniami niezbędnymi do pracy Operatorów systemu;
 • integracja z usługami katalogowymi, zgodnie ze standardem STANAG 4644 (TELDAT Battlefield Directory).

Przykładowe ekrany oprogramowania klienckiego JFSS C3IS JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

oprogramowanie JFSS C3IS JASMIN