Produkty

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - Wielodomenowy System Systemów Zarządzania Walką i Łączności

JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (zwana również: SPT JAŚMINSystem Systemów JAŚMIN lub JAŚMIN) jest flagowym zbiorem produktów TELDAT. Stanowi innowacyjny i unikalny Wielodomenowy System Systemów Zarządzania Walką i Łączności w siłach zbrojnych oraz kierowania, wspomagania działania służb i łączności np. w strukturach zarządzania kryzysowego. Jest jednocześnie dużym zbiorem wzajemnie spójnych (zunifikowanych) wyrobów TELDAT, na bazie których jak z klocków można np. budować zintegrowane systemy: zarządzania walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk oraz struktur zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie to jest aktualnie jedynym tego typu w Polsce i w wielu dziedzinach w świecie.

SPT JAŚMIN zawiera w sobie specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania, z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie. Rozwiązanie to cechuje: bardzo duża kompleksowość, unifikacja / spójność użytkowa, technologiczna, sprzętowa, programowa oraz komponentowa, wszechstronne i wiarygodne sprawdzenie, skalowalność, gotowość do użycia, w wielu aspektach unikalność i referencyjność także w skali międzynarodowej oraz wysokie oceny w kraju i za granicą, w tym w NATO. Zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Ten System Systemów m.in.:

 • umożliwia uzyskanie przewagi informacyjnej i tym samym istotnie zwiększa świadomość sytuacyjną, m.in. poprzez zobrazowanie sytuacji operacyjnej na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz skuteczne i niezależne od usytuowania geograficznego monitorowanie położenia wojsk własnych i sprzymierzonych  do poziomu żołnierza spieszonego;
 • gwarantuje interoperacyjność z systemami sojuszniczymi poprzez zastosowanie sprawdzonych standardów obowiązujących w NATO;
 • posiada zdolność do tworzenia Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej, m.in. poprzez integrację systemów wsparcia teleinformatycznego, sensorów oraz efektorów (także zaimplementowanych w bezzałogowych statkach powietrznych i pojazdach) stosowanych w siłach zbrojnych, służbach publicznych i zarządzaniu kryzysowym;
 • pozwala na sprawniejsze użycie sił geograficznie rozmieszczonych w dużych odległościach;
 • zwiększa zdolności ekspedycyjne wojsk / struktur zarządzania kryzysowego;
 • istotnie usprawnia (w tym automatyzuje) procesy dowodzenia wojskami / zarządzania kryzysowego i np. sterowania systemami uzbrojenia, m.in. poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego efektywną współpracę organów dowodzenia szczebla operacyjnego i taktycznego, w tym równoczesną ich pracę na wspólnych dokumentach;
 • zapewnia sprawne rozwijanie oraz nowoczesne zabezpieczenie (także w zakresie organizacji miejsc pracy) funkcjonowania stacjonarnych i mobilnych (polowych) stanowisk oraz punktów dowodzenia / kierowania z wykorzystaniem dostępnych urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • istotnie zwiększa bezpieczeństwo komponentów wojskowych i elementów wchodzących w ich skład, w tym żołnierzy oraz pojazdów, poprzez bieżące monitorowanie ich położenia i szybką możliwość udzielenia precyzyjnego wsparcia bądź dokonania ewakuacji;
 • zapewnia bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem kryptografii IP;
 • eliminuje m.in.: dotychczasowe duże opóźnienia w pozyskiwaniu, obiegu i obrazowaniu informacji, różnorodność i niekompatybilność aktualnie wykorzystywanych systemów informacyjnych;
 • zapewnia kompleksowość, jednorodność i wzajemną spójność rozwiązań, modułową budowę oraz skalowalność systemu z zachowaniem najwyższych natowskich standardów technicznych i jakościowych.

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

JAŚMIN oparty jest na budowie komponentowej, zgodnej z założeniami koncepcji NATO Network Enabled Capability. Stąd też działanie przedmiotowego systemu umożliwia współdzielenie danych pomiędzy rozproszonymi węzłami decyzyjnymi. Z tego też względu elementy niniejszego rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane i wykorzystywane na wszystkich szczeblach łańcucha dowodzenia, od najwyższego do poziomu pojedynczego żołnierza.

System Systemów JAŚMIN posiada architekturę zorientowaną usługowo, zgodnie z koncepcją SOA (Service-Oriented Architecture), zawartą w założeniach NNEC. Zaleca ona tworzenie systemów informatycznych realizujących i wykorzystujących usługi zorientowane na funkcjonalności z punktu widzenia i na poziomie Użytkownika. Zakłada także tworzenie zamkniętych interfejsami komponentów, spełniających biznesowe wymagania i umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ich na wyższych poziomach funkcjonalnych. Zalecane przez tę koncepcję usługi udostępniają z założenia niezmienne punkty dostępowe i jednocześnie ukrywają wewnętrzne sposoby implementacji. Ponadto poszczególne komponenty porozumiewają się ze sobą dzięki wspólnemu medium komunikacyjnemu i mają do niego dostęp niezależny od sprzętu i oprogramowania, na którym działają.

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Platforma JAŚMIN posiada następujące zasadnicze komponenty:

 

JAŚMIN (we wszystkich wersjach wykonań) - jak rzadko które rozwiązanie w tym zakresie - jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów, użytkowników i ich przełożonych w Polsce oraz za granicą. Wynika to głównie z tego, że wiele systemów, urządzeń i oprogramowań tej platformy teleinformatycznej od lat odnosi sukcesy eksploatacyjne, badawczo-weryfikacyjne i jest z powodzeniem szeroko wykorzystywanych w trakcie wielu przedsięwzięć międzynarodowych i krajowych, m.in.:

 • misjach wojskowych w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach, Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie, w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni i Hercegowinie oraz Libanie;
 • kolejnych edycjach ćwiczeń:
  • koalicyjnych: COMBINED ENDEAVOR, NATO CWID i NATO CWIX (rozgrywanych w wielu państwach europejskich), BOLD QUEST (realizowanych w USA), ALLIED SPIRIT i COMBINED RESOLVE (rozgrywanych w Niemczech), ANAKONDA, DRAGON oraz SABER STRIKE (szczególnie edycje rozgrywane w ostatnich latach m.in. w Polsce),
  • taktycznych, dowódczo-sztabowych i studyjnych realizowanych w Polsce: ASTER, BAGRAM, BLUSZCZ, BORSUK, BRATEK, CEDRON, COMPACT GREY, DRAGON, EUFRAT X, GÓRY, KUGUAR, LATOWICZ, MAZURY, PIENINY, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER, STOKROTKA i TWIERDZA;
 • międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np. w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym produkty JAŚMINa jako jedyne polskie występują najdłużej i są jednymi z nielicznych, które przeszły najwyższy poziom niniejszych sprawdzeń;
 • działalności dydaktycznej, realizowanej głównie w laboratoriach szkolno-treningowych i ćwiczeniach rozgrywanych m.in. przez ważne polskie wojskowe ośrodki naukowo-badawcze: Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ, Akademię Sztuki Wojennej (wcześniejszą AON), Wojskową Akademię Techniczną, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, a także Akademię Kaliską;
 • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych. Przykładowo w tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że z rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych JAŚMINa wywodzą się produkowane przez TELDAT na rynek globalny wojskowe wysokowydajne komponenty teleinformatyczne do nowej generacji systemu Patriot.

SPT JAŚMIN

Najistotniejsze z powyższych procesów obrazuje poniższy wykres.

Ponadto komponenty JAŚMINa od wielu lat są wykorzystywane jako rozwiązania referencyjne dla systemów będących w dyspozycji armii innych państw. Wiarygodnie potwierdzają to m.in. poniższe dokument.

Niezawodność, bezpieczeństwo i interoperacyjność powyższych rozwiązań została potwierdzona m.in. w szerokiej gamie dokumentów będących w dyspozycji SZ RP, a także poniższymi przykładowymi certyfikatami, świadectwami, sprawozdaniami, raportami itp. wydanymi dla JAŚMINa oraz jego licznych specjalistycznych: systemów, urządzeń i oprogramowań. Są nimi głównie:

 • certyfikaty ochrony elektromagnetycznej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, dla zasadniczych urządzeń platformy JAŚMIN (przeznaczonych do pracy w strefach niejawnych), które spełniają wymaganie ZOBT-500A dla poziomu TPZU-2 (odpowiednik NATO SDIP-27 Level B);

 • świadectwa, sprawozdania i raporty z badań (przeprowadzonych głównie w akredytowanych laboratoriach badawczych), potwierdzające spełnianie przez wszystkie urządzenia SPT JAŚMIN licznych wymagań na zgodność m.in. z polskimi i NATO-wskimi normami obronnymi;

 • certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności dla SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego oprogramowania dedykowanego m.in. dla systemów: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN), wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency). Tego typu dokumentów nie posiada żaden inny polski oraz zdecydowana większość światowych systemów;

 • kolejne, także unikalne potwierdzenia najwyższego stopnia interoperacyjności SWD C3IS JAŚMIN w ramach międzynarodowego Programu MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym m.in. przeszedł testy na najwyższym poziomie z systemem referencyjnym NATO - MTRS (MIP Test Reference System);

 • umieszczenie SWD C3IS JAŚMIN na sojuszniczej liście zaufanych produktów AFPL (Approved Field Product List), ponieważ potwierdził on gotowość do: zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz właściwej pracy w militarnych niejawnych sieciach teleinformatycznych i tym samym skutecznego oraz bezpiecznego wykorzystania w ramach działań sojuszniczych. Odbyło to się w trakcie badań realizowanych w lutym i marcu 2019 r. przez NATO Communications and Information Agency (NCI Agency), głównie w zakresie: kompatybilności i poprawnego funkcjonowania w sieciach sojuszniczych o wysokiej klauzuli niejawności, a także interoperacyjności z systemami NATO FAS (Functional Area Systems) oraz cyberbezpieczeństwa;