Produkty

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (zwana również: SPT JAŚMIN, System Systemów JAŚMIN lub JAŚMIN) jest flagowym zbiorem produktów TELDAT. Stanowi ona innowacyjny i unikalny Zautomatyzowany System Systemów: dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności w siłach zbrojnych oraz kierowania, działania służb i łączności np. w strukturach zarządzania kryzysowego. Jest jednocześnie dużym zbiorem wzajemnie spójnych (zunifikowanych) wyrobów TELDAT, na bazie których jak z klocków można np. budować zintegrowane systemy informacyjne. Rozwiązanie to jest aktualnie jedynym tego typu w Polsce, a także w wielu dziedzinach w świecie. SPT JAŚMIN zawiera w sobie specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania, z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie. Rozwiązanie to cechuje: bardzo duża kompleksowość, spójność – technologiczna, sprzętowa, programowa oraz komponentowa, wszechstronne i wiarygodne sprawdzenie, skalowalność, gotowość do użycia, w wielu aspektach unikalność, referencyjność także w skali międzynarodowej oraz wysokie oceny w kraju i za granicą, w tym w NATO. Zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

 

Ta platforma teleinformatyczna m.in.:

 • umożliwia uzyskanie przewagi informacyjnej i tym samym istotnie zwiększa świadomość sytuacyjną, m.in. poprzez zobrazowanie sytuacji operacyjnej na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz skuteczne i niezależne od usytuowania geograficznego monitorowanie położenia wojsk własnych i sprzymierzonych  do poziomu żołnierza spieszonego;
 • gwarantuje interoperacyjność z systemami sojuszniczymi poprzez zastosowanie sprawdzonych standardów obowiązujących w NATO;
 • posiada zdolność do tworzenia Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej, m.in. poprzez integrację systemów wsparcia teleinformatycznego, sensorów oraz efektorów (także zaimplementowanych w bezzałogowych statkach powietrznych i pojazdach) stosowanych w siłach zbrojnych, służbach publicznych i zarządzaniu kryzysowym;
 • pozwala na sprawniejsze użycie sił geograficznie rozmieszczonych w dużych odległościach;
 • zwiększa zdolności ekspedycyjne wojsk / struktur zarządzania kryzysowego;
 • istotnie usprawnia (w tym automatyzuje) procesy dowodzenia wojskami / zarządzania kryzysowego i np. sterowania systemami uzbrojenia, m.in. poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwiającego efektywną współpracę organów dowodzenia szczebla operacyjnego i taktycznego, w tym równoczesną ich pracę na wspólnych dokumentach;
 • zapewnia sprawne rozwijanie oraz nowoczesne zabezpieczenie (także w zakresie organizacji miejsc pracy) funkcjonowania stacjonarnych i mobilnych (polowych) stanowisk oraz punktów dowodzenia / kierowania z wykorzystaniem dostępnych urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • istotnie zwiększa bezpieczeństwo komponentów wojskowych i elementów wchodzących w ich skład, w tym żołnierzy oraz pojazdów, poprzez bieżące monitorowanie ich położenia i szybką możliwość udzielenia precyzyjnego wsparcia bądź dokonania ewakuacji;
 • zapewnia bezpieczną wymianę informacji z wykorzystaniem kryptografii IP;
 • eliminuje m.in.: dotychczasowe duże opóźnienia w pozyskiwaniu, obiegu i obrazowaniu informacji, różnorodność i niekompatybilność aktualnie wykorzystywanych systemów informacyjnych;
 • zapewnia kompleksowość, jednorodność i wzajemną spójność rozwiązań, modułową budowę oraz skalowalność systemu z zachowaniem najwyższych natowskich standardów technicznych i jakościowych.

 Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

JAŚMIN oparty jest na budowie komponentowej, zgodnej z założeniami koncepcji NATO Network Enabled Capability. Stąd też działanie przedmiotowego systemu umożliwia współdzielenie danych pomiędzy rozproszonymi węzłami decyzyjnymi. Z tego też względu elementy niniejszego rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane i wykorzystywane na wszystkich szczeblach łańcucha dowodzenia, od najwyższego do poziomu pojedynczego żołnierza.

System Systemów JAŚMIN jest systemem o architekturze zorientowanej usługowo, zgodnie z koncepcją SOA (Service-Oriented Architecture), zawartą w założeniach NNEC. Zaleca ona tworzenie systemów informatycznych realizujących i wykorzystujących usługi zorientowane na funkcjonalności z punktu widzenia i na poziomie Użytkownika. Zakłada także tworzenie zamkniętych interfejsami komponentów, spełniających biznesowe wymagania i umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ich na wyższych poziomach funkcjonalnych. Zalecane przez tę koncepcję usługi udostępniają z założenia niezmienne punkty dostępowe i jednocześnie ukrywają wewnętrzne sposoby implementacji. Ponadto poszczególne komponenty porozumiewają się ze sobą dzięki wspólnemu medium komunikacyjnemu i mają do niego dostęp niezależny od sprzętu i oprogramowania, na którym działają.

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

 

Platforma JAŚMIN posiada następujące zasadnicze komponenty:

 

Genezę wdrożenia, rozwój oraz najważniejsze wyróżnienia JAŚMINa przedstawia poniższy wykres.

JAŚMIN (we wszystkich wersjach wykonań) - jak rzadko które rozwiązanie w tym zakresie - jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów, użytkowników i ich przełożonych w Polsce (gdzie został wdrożony do Sił Zbrojnych) i za granicą. W tym zakresie duża ilość komponentów sprzętowych i programowych JAŚMINa była i jest z powodzeniem szeroko wykorzystywana, w tym wszechstronnie i wiarygodnie sprawdzana (dotychczas kilkadziesiąt tysięcy badań i testów) w trakcie wielu przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach:

 • misji wojskowych w: Afganistanie, Iraku, Kuwejcie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, Rumunii, Włoszech, Bośni i Hercegowinie, Libanie oraz na Bałkanach i Łotwie;
 • kolejnych edycji ćwiczeń:
  • zagranicznych: Combined Endeavor, NATO CWID i NATO CWIX (rozgrywanych w wielu państwach europejskich), Bold Quest (realizowanych w USA), ALLIED SPIRIT i COMBINED RESOLVE (rozgrywanych w Niemczech),
  • taktycznych, dowódczo-sztabowych i studyjnych realizowanych w Polsce: SABER STRIKE, ANAKONDA, ASTER, BAGRAM, BLUSZCZ, BORSUK, BRATEK, CEDRON, COMPACT GREY, DRAGON, EUFRAT X, GÓRY, KUGUAR, LATOWICZ, MAZURY, PIENINY, PIERŚCIEŃ, ŚWIDER, STOKROTKA i TWIERDZA;
 • międzynarodowych projektów i programów o zasięgu globalnym, np. w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym produkty JAŚMINa występują od lat jako jedyne polskie i będące jednymi z tych nielicznych, które przeszły najwyższy poziom tych sprawdzeń;
 • działalności dydaktycznej, realizowanej głównie w laboratoriach szkolno-treningowych i ćwiczeniach rozgrywanych przez ważne polskie wojskowe ośrodki naukowo-badawcze: Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ, Akademię Sztuki Wojennej (wcześniej AON), Wojskową Akademię Techniczną oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki;
 • polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriów badawczych. W tych ostatnich były one sprawdzane (w tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały, że z rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych JAŚMINa wywodzą się produkowane przez TELDAT na rynek globalny wojskowe wysokowydajne komponenty teleinformatyczne do nowej generacji systemu Patriot.

HMS JAŚMIN

Najistotniejsze z powyższych procesów obrazuje poniższy wykres.

Schemat ideowy SPT JAŚMIN przedstawia poniższy rysunek.

Ponadto komponenty JAŚMINa od wielu lat są wykorzystywane jako rozwiązania referencyjne dla systemów będących w dyspozycji armii innych państw. Wiarygodnie potwierdzają to m.in. poniższe dokumenty.

Niezawodność i interoperacyjność powyższych rozwiązań została potwierdzona m.in. w szerokiej gamie dokumentów, będących w dyspozycji SZ RP, a także niniejszymi certyfikatami, wydanymi głównie dla JAŚMINa oraz jego głównego komponentu programowego - Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN).

Certyfikat wydany przez Centrum Techniki Morskiej dla elementów składowych Systemu Systemów JAŚMIN, np.: Server Box, Router Box, WAN Box, LAN Backbone Box i LAN Access Box

Certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności dla opracowanego przez TELDAT SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego oprogramowania dedykowanego m.in. dla systemów: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN), wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency). Tego typu dokumentów nie posiada żaden inny polski oraz zdecydowana większość światowych systemów

Kolejne, także unikalne w odniesieniu do polskich rozwiązań, potwierdzenia najwyższego stopnia interoperacyjności Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN w ramach międzynarodoqwego Programu MIP (Multilateral Interoperability Programme)

Opinia techniczna dla urządzeń SPT JAŚMIN wydana przez Instytut Łączności w Warszawie

Potwierdzenie Zgodności wydane przez Instytut Łączności w Warszawie