Aktualności

Ósme wiarygodne, szerokie i owocne spisanie się JAŚMINA-Systemu Systemów w trakcie ćwiczenia NATO CWIX 2015

W dniach 8-24.06.2015 r. podczas NATO CWIX 2015 – największych ćwiczeń interoperacyjności organizowanych przez Sojusz Północnoatlantycki – tradycyjnie w dużej ilości (na pewno największej z krajowych rozwiązań) i w szerokim zakresie (również bez wątpienia najszerszym z polskich systemów) wykorzystywane oraz testowane były specjalistyczne systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania JAŚMINA-jedynego narodowego Systemu Systemów, który jest flagowym zbiorem wzajemnie spójnych produktów TELDAT. W wymienionym przedsięwzięciu kolejny raz pozytywnie przeszły one wszystkie zaplanowane sprawdzenia i znakomicie odegrały swoją rolę. Były nimi głównie: HMS JAŚMIN (w tym wchodzący w jego skład: jedyny rzeczywiście istniejący narodowy węzeł teleinformatyczny oraz SWD C3IS JAŚMIN-Moduł Programowy HMS C3IS JAŚMIN), BMS JAŚMIN - także jedyny polski, dojrzały i faktycznie istniejący BMS (ukompletowany w: pokładowy węzeł teleinformatyczny z VIS JAŚMIN oraz SWD C3IS JAŚMIN-Moduł Programowy BMS C3IS JAŚMIN), CID JAŚMIN, Web Portal JAŚMIN, IEG JAŚMIN, DSS JAŚMIN (w składzie: personalny węzeł teleinformatyczny oraz SWD C3IS JAŚMIN-Moduł Programowy DSS C3IS JAŚMIN) oraz Terminale Taktyczne.

Wymienione rozwiązania platformy JAŚMIN, były wykorzystywane i testowane w następujących obszarach:

 1. Operacyjnym, w ramach rozgrywanego scenariusza operacyjnego wojsk lądowych, w którym brały udział systemy kilkunastu krajów, w tym HMS JAŚMIN i Web Portal JAŚMIN na szczeblu brygady oraz BMS JAŚMIN na poziomie batalionu.

W kontekście powyższego z przyjemnością stwierdzamy, iż:

 • HMS JAŚMIN był kluczowym systemem teleinformatycznym realizującym wymieniony scenariusz i stanowił swoisty punkt łączący wszystkie systemy brygad wchodzących w skład wielonarodowej dywizji, w zakresie transformacji danych pomiędzy blokami MIP, ponieważ ponownie jako jedyny posiadał zdolność integracji systemów pracujących w niekompatybilnych wersjach wskazanych bloków tego międzynarodowego programu. Nadto:
  • z dużym powodzeniem kolejny raz współpracował z Web Portalem JAŚMIN ze szczególnym nastawieniem na integrację z SWD C3IS JAŚMIN (zwłaszcza jego Modułem Programowym HMS C3IS JAŚMIN), stanowiącym jeden z głównych funkcjonalnych komponentów programowych JAŚMINA,
  • skutecznie integrował również podległe systemy, w tym rozwiązania narodowe;
 • BMS JAŚMIN, ponownie jako jedyny w całym ćwiczeniu, był zaimplementowany w pojeździe oraz wykorzystywany w ruchu i co ważne operował nawet w dużych odległościach od miejsca rozgrywania wskazanego przedsięwzięcia.
 1. Funkcjonalnym, w którym także po raz kolejny z dużym sukcesem przeprowadzono sprawdzenie interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN oraz Serwera Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN. Podczas przeprowadzonych testów dokonano pozytywnej weryfikacji szeregu zaimplementowanych standardów, tj.: MIP B2, MIP B3.1 (w tym transformacji B2↔B3), NFFI (IP1, IP2), FFI (IP1, IP2), ADatP‑3, NVG 1.5, Link16 - JREAP C, Link 16 - SIMPLE, VMF, HLA, ADEM, OTH‑GOLD oraz Link 11B - SIMPLE, z systemami powietrznymi, lądowymi i morskimi (m.in. z rozwiązaniem funkcjonującym w narodowych siłach zbrojnych, np.: PAF-Link16). W tym kontekście podkreślenia wymagają następujące fakty:
 • w ramach omawianego przedsięwzięcia sprawdzono nowo zaimplementowane standardy, tj.: OTH-GOLD, Link 11B - SIMPLE oraz ADEM, które znacząco rozszerzają bogaty arsenał możliwości SWD C3IS JAŚMIN;
 • dokonano pozytywnego sprawdzenia IEG JAŚMIN w zakresie wymiany informacji o położeniu wojsk własnych FFT (ang. Friendly Force Tracking) w ramach weryfikacji ochrony wymiany informacji pomiędzy strefami o różnych poziomach bezpieczeństwa;
 • system BMS JAŚMIN po raz kolejny skutecznie, niezawodnie i wzorowo realizował stawiane przed nim zadania, głównie w trakcie odgrywanego scenariusza FFT, zwłaszcza związane ze śledzeniem położenia wojsk własnych, które były wykonywane pod nadzorem NCIA (NATO Communications and Information Agency);
 • w ramach wielu udanych testów Serwera Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN, dokonano m.in. sprawdzenia nowo wprowadzonych usprawnień, pozytywnie weryfikując możliwość komunikacji z pilotami myśliwców, przy wykorzystaniu protokołu Link 16 w oparciu o mechanizm Chat;
 • kolejny raz potwierdzono możliwość integracji SWD C3IS JAŚMIN z systemami symulacyjnymi, m.in. funkcjonującymi w Polskich Siłach Zbrojnych (np. JCATS lub najnowszą wersją systemu Wirtualnego Pola Walki VBS3 - Virtual BattleSpace 3), co pokazuje możliwość praktycznego wykorzystania wskazanego rozwiązania także podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych, w ramach których realizowane są podgrywki z systemów symulacyjnych.
 1. Mobilnym, w którym - jak wspomniano wyżej - kolejny raz z powodzeniem bardzo intensywnie był wykorzystywany BMS JAŚMIN oraz DSS JAŚMIN wraz z Terminalami Taktycznymi, jedyne tego typu rozwiązanie, które już od 2012 r. jest używane w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia. Istotnym jest także to, iż ponownie wiarygodnie potwierdziło ono m.in. zdolność współpracy z: systemami symulacyjnymi i treningowymi, bezpilotowymi statkami powietrznymi i żołnierzami działającymi w terenie.

Wszystkie użyte w trakcie powyższego przedsięwzięcia rozwiązania programowe i sprzętowe JAŚMINA po raz kolejny potwierdziły, iż posiadane przez ten system zdolności i funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe - co podkreślamy z całą mocą - bez pełnej unifikacji komponentów składowych i wszystkich zastosowanych rozwiązań technologicznych JAŚMINA, co kolejny raz wiarygodnie w pełni zademonstrowano i sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu. Powyższe przedsięwzięcie ponownie dobitnie udowodniło również, iż dzięki np. komponentowości, kompleksowości i szerokiemu spektrum możliwości JAŚMIN jest bez wątpienia jedynym polskim Systemem Systemów.