Aktualności

Jedenasty raz System Systemów JAŚMIN odniósł sukces podczas największego ćwiczenia interoperacyjności NATO CWIX 2018

W dniach 11-28 czerwca 2018 r. grupa naszych inżynierów (kolejny raz najliczniejsza polska) i szeroka gama rozwiązań JAŚMINa (ponownie także zdecydowanie największa spośród krajowych wyrobów techniki wojskowej) z sukcesem po raz jedenasty (też rekordowy jeżeli chodzi o narodowych producentów) wzięły aktywny i szeroki zakresowo udział w tegorocznej edycji ćwiczenia NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise). Intensywne przygotowania organizacyjno-proceduralne oraz techniczne do niego trwały rok i wymagały również udziału w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych temu przedsięwzięciu.

Z satysfakcją informujemy, iż w trakcie wymienionego ćwiczenia systemy, urządzenia i oprogramowania JAŚMINa ponownie przeszły pozytywnie wszystkie zaplanowane testy (było ich blisko 400) i z dużym powodzeniem odgrywały swoją rolę w wielu specjalistycznych – dedykowanych (także nowych) obszarach ćwiczenia NATO CWIX, tzw. Focus Areas: Land, Air, Maritime, MIP, FFT, TDL, LOG, Communications oraz Modelling & Simulation. Rozwiązaniami tymi były m.in.:

 • HMS JAŚMINSystem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, ukompletowany głównie w następujące jedyne polskie, dojrzałe i co ważne wdrożone na globalną skalę do SZ RP rozwiązania: węzeł teleinformatyczny (ZWT JAŚMIN) oraz oprogramowanie wsparcia dowodzenia i działania wojsk SWD C3IS JAŚMIN Moduł Programowy HMS C3IS JAŚMIN (wraz z jego ważnym komponentem Web Portal JAŚMIN);
 • BMS JAŚMINSystem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, także składający się zwłaszcza z następujących jedynych narodowych, dojrzałych i jednych z najnowocześniejszych w świecie rozwiązań: pokładowego węzła teleinformatycznego oraz oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk SWD C3IS JAŚMINModułu Programowego BMS C3IS JAŚMIN. Pierwszorzędną cechą tego systemu jest również to, że jest on zunifikowany z ww. HMS JAŚMIN w dużej ilości z powodzeniem eksploatowanym w SZ RP i w większości składa się z tożsamych komponentów programowych, oferujących funkcjonalności wsparcia dowodzenia oraz zarządzania sprzętem i oprogramowaniem niniejszego rozwiązania szczebla taktycznego (ponieważ jest ono zbudowane m.in. na bazie uniwersalnego Zestawu Usług dedykowanych dla całego Systemu Systemów JAŚMIN);
 • JFSS JAŚMIN – również jedyny polski System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP, w którego skład wchodzi m.in.: Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (także jako jedyny polski wyrób, który uzyskał rekomendację do operacyjnego wykorzystania sojuszniczej komisji CIAV Coalition Interoperability Assurance & Validation) oraz oprogramowanie SWD C3IS JAŚMINModuł Programowy JFSS C3IS JAŚMIN. Pierwszorzędną cechą tego systemu jest także to, że jest on też w zasadniczej części zunifikowany ze wspomnianym HMS JAŚMIN oraz posiada tożsame oprogramowanie wsparcia dowodzenia, działania wojsk i zarządzania jego zasadniczymi komponentami.

W ćwiczeniu NATO CWIX 2018 wymienione rozwiązania platformy JAŚMIN były intensywnie wykorzystywane i licznie badane w środowisku koalicyjnym (składającym się z rekordowej ilości systemów i uczestników z ponad 30 państw – największej w historii tego ważnego przedsięwzięcia wojskowego) w następujących zakresach:

 1. Scenariuszowymw ramach szeroko rozgrywanych scenariuszy operacyjnych: wojsk lądowych oraz FFT (Friendly Force Tracking – standard wymiany informacji o pozycji wojsk własnych i sojuszniczych). Brały w nich udział systemy kilkunastu krajów, w tym ww. HMS JAŚMIN (ze wspomnianym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN oraz jego oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i działania wojsk HMS C3IS JAŚMIN), a także też omówione powyżej BMS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN. Te kompleksowe systemy m.in.:
 • w scenariuszu wojsk lądowych były jednymi z zasadniczych podległych bezpośrednio pod główne dowództwo;
 • efektywnie wspierały procesy dowodzenia oraz skutecznie integrowały i współpracowały z podległymi systemami, w tym narodowymi;
 • stanowiły punkt dostępowy dla innych systemów;
 • były także z pełnym powodzeniem poddawane badaniom standardów interoperacyjności, np.: MIP 3.1, ADatP-3, NFFI, XMPP oraz BRM;
 • z dużym sukcesem, również kolejny raz, wykorzystywały wchodzący w ich skład wspomniany już Web Portal JAŚMIN, który wspomagał pracę na stanowiskach dowodzenia, np. poprzez tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO).
 1. Funkcjonalnym, w którym także po raz kolejny z dużym powodzeniem przeprowadzono sprawdzenie interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, a także JFSS JAŚMIN w następujących głównych obszarach zainteresowań tego ćwiczenia, tj.: Land, Air, Maritime, FFT oraz TDL (Tactical Data Link – grupa standardów wymiany informacji taktycznej pomiędzy elementami pola walki w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego). W ramach niniejszego zestawu testów przeprowadzono pozytywną weryfikację szeregu zaimplementowanych standardów interoperacyjności (które znacząco wzbogacają zestaw usług SWD C3IS JAŚMIN), głównie w zakresie: wymiany danych i wizualizacji sytuacji powietrznej, a także wymiany danych pomiędzy systemami natowskimi oraz innych państw sojuszniczych. Badania standardów interoperacyjności w tym przedmiocie zrealizowano przy użyciu rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN, tj.: MIP 4.0 i 3.1, NFFI, FFI, DACAS, ADatP-3, Link 11B, Link 16 (JREAP C, SIMPLE), OTH-GOLD, HLA (w najnowszej, obowiązującej w NATO wersji HLA156e), NVG (w najnowszej wersji NVG 2.0), WMS oraz VMF. Sprawdzenia te wykonano m.in. przy wymianie danych z krajowymi oraz sojuszniczymi systemami powietrznymi, lądowymi i morskimi (m.in. NATO-wskimi oraz będącymi w dyspozycji: Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Turcji, USA, Węgier i Włoch). W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż TELDAT podejmuje ciągłe starania zmierzające do zapewnienia zgodności z najnowszymi wersjami standardów, w celu podtrzymania wysokiej i sprawdzonej interoperacyjności z systemami koalicyjnymi. Ponadto nasi inżynierowie i rozwiązania JAŚMINaod ponad roku zaangażowane w ramach sojuszniczej grupy roboczej MIP Working Group (także jako pierwszy polski zespół i narodowe produkty) w badania i rozwój najnowszej wersji standardu interoperacyjności MIP 4, co również wysoko pozycjonuje nasz kraj na arenie międzynarodowej w dziedzinie rozwoju systemów klasy C4ISR. W ramach tego standardu HMS JAŚMIN (w tym jego ww. oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN) był ponownie jako jedyny i pierwszy polski system z powodzeniem poddany badaniom eksperymentalnym.
 2. Mobilnym, realizowanym w tzw. obszarze Communications Focus Area, w którym ponownie z powodzeniem bardzo intensywnie były wykorzystywane BMS JAŚMIN oraz JFSS JAŚMIN wraz z najnowszymi Terminalami Taktycznymi jedynymi tego typu mobilnymi rozwiązaniami klasy C4ISR, których kolejne wersje w większości są już od 2012 r. z powodzeniem eksploatowane (w tym sprawdzane) w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia i tym samym potwierdzają prawidłowy oraz stały rozwój ww. rozwiązań. W rezultacie tych testów istotny jest fakt, że produkty te ponownie wiarygodnie potwierdziły m.in. zdolność do integracji i współpracy z innymi systemami (narodowymi i sojuszniczymi): dowodzenia, wsparcia działań wojsk, łączności, rozpoznania oraz symulacyjno-szkoleniowymi. Ponadto BMS JAŚMIN, już piąty raz jako jedyny polski w historii tego ćwiczenia, był zaimplementowany w pojeździe oraz wykorzystywany w ruchu i co ważne operował na terenie i w okolicach miasta nawet na dużych odległościach. Jednym z praktycznych i wzbudzających duże zainteresowanie wśród uczestników ww. przedsięwzięcia przykładów jego wykorzystania była realizacja przez ten wyrób techniki wojskowej transmisji obrazu video z sieci jawnej (przesyłanego na żywo z pojazdu, w którym był zaimplementowany omawiany BMS) do sieci niejawnej o klauzuli TAJNE/NATO SECRET przy wykorzystaniu certyfikowanej natowskiej diody (NC3A DIODE).

Wszystkie eksploatowane w trakcie powyższego przedsięwzięcia produkty programowe i sprzętowe JAŚMINa ponownie udowodniły, iż posiadane przez tę platformę cechy, możliwości oraz funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe bez unifikacji/pełnej spójności komponentów składowych i wszystkich zastosowanych rozwiązań technologicznych JAŚMINa, co kolejny raz wiarygodnie i szeroko zademonstrowano oraz sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu. Powyższe przedsięwzięcie ponownie w 100% potwierdziło również, :

 • dzięki np. kompleksowości i dużemu spektrum możliwości JAŚMINa jest on jedynym polskim Zautomatyzowanym Systemem Systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk i w niektórych dziedzinach również unikalnym w świecie;
 • ww. system i jego komponenty są wykonane na najwyższym światowym poziomie przez wysokiej klasy polskich specjalistów z zakresu wojskowego IT i posiadają standardy interoperacyjności oraz funkcjonalności w pełni wpisujące je w bieżące potrzeby i najistotniejsze projekty C4ISR, realizowane i planowane do wykonania m.in. dla MON.

Przedmiotowe największe ćwiczenie interoperacyjności NATO cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz rosnącym z roku na rok zaangażowaniem państw sojuszniczych. Wizytowali je wysokiej rangi przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego i pozostałych krajów wchodzących w jego skład, m.in.: generał broni Rajmund T. Andrzejczak (były Dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, aktualnie Szef Sztabu Generalnego WP), admirał Manfred Nielson (Zastępca Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy ds. Transformacji), generał broni Andrzej Fałkowski (były Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP oraz do niedawna Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej), generał brygady Ladislav Jung (Zastępca Dowódcy Sztabu Centrum Szkolenia Sił Połączonych) oraz pułkownik Robert Drozd (Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia Sztabu Generalnego WP). Wymienione osoby funkcyjne, delegacje wojskowe i cywilne oraz pozostali goście i media były żywo zainteresowane najnowszymi wersjami rozwiązań programowych i sprzętowych JAŚMINa.

CWIX 2018