Produkty

System Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI – SARON)

SBWI SARON

 

System Bezpiecznej Wymiany Informacji (zwany także SBWI lub SARON) jest jedynym tego typu polskim, dojrzałym i systematycznie rozwijanym rozwiązaniem, stanowiącym rozproszony zbiór specjalistycznych produktów programowych oraz sprzętowych. Służy głównie do rozległej, szybkiej oraz bezpiecznej wymiany informacji inicjujących i raportujących zwłaszcza określone, pożądane i niezbędne działania w służbach publicznych, np. w zakresie obrony narodowej i/lub zarządzania kryzysowego. System ten jest z powodzeniem eksploatowanym w ważnych agendach rządowych, jednostkach oraz instytucjach im podległych, w tym w resorcie ON, gdzie od 2004 r. funkcjonuje pod skróconą nazwą SARON. Rozwiązanie to jest wykorzystywane zwłaszcza do wyjątkowo specjalistycznej (automatycznej) wymiany informacji (także między służbami dyżurnymi), w tym: grupowego (instytucjonalnego oraz osobowego) powiadamiania i alarmowania (np. o aktualnych zagrożeniach) oraz raportowania o działaniach podejmowanych w tym zakresie i ich rezultatach. Produkt ten idealnie wpisuje się również w potrzeby alarmowania i przekazywania informacji dla nowo powstających struktur Obrony Terytorialnej, a także innych jednostek i instytucji sektora publicznego, m.in. sztabów zarządzania kryzysowego, w tym: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej itd. Istotnie uzupełnia on gotowe narodowe rozwiązania Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (SPT JAŚMIN) i Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA (ZWT KTSA).

Główne funkcjonalności SBWI:

 • zapewnia sprawne przekazywanie wybranym adresatom (strukturom, jednostkom oraz ich służbom dyżurnym i stanom osobowym, a także w razie potrzeby ludności) ważnych w danej chwili informacji (wyjątkowo specjalistycznych sygnałów alarmowych, różnego rodzaju powiadomień o zagrożeniach, poleceń, meldunków, raportów itp.) praktycznie w dowolne miejsce ich aktualnego usytuowania;
 • istotnie zwiększa bezpieczeństwo wojsk, służb publicznych, ludności i ich mienia, głównie poprzez: natychmiastową dystrybucję danych o najbardziej istotnych zagrożeniach oraz sprawne udzielenie stosownego wsparcia dla potrzebujących, w tym dokonanie ich ewakuacji;
 • umożliwia sprawną wymianę informacji w:
  • zhierarchizowanej i z góry określonej strukturze stanowisk dyspozytorskich (terminali komputerowych) funkcjonujących w istniejącej sieci informatycznej,
  • ściśle zdefiniowanych grupach odbiorców w sieciach telefonicznych (w tym komórkowych);
 • zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa wymiany i przetwarzania informacji (w razie potrzeb również niejawnych), poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów szyfrowania, uwierzytelniania i kontroli dostępu w sieciach teleinformatycznych (np.: infrastruktury klucza publicznego PKI, VPN, IPSec i TLS/SSL);
 • posiada zaimplementowane najnowocześniejsze technologie przekazu danych, głosu i obrazu (głównie IP i VoIP) oraz zautomatyzowane mechanizmy i usługi replikacji oraz archiwizacji danych całego systemu;
 • zapewnia wykorzystanie dostępnych mediów telekomunikacyjnych, np. sieci komórkowych GSM i publicznych PSTN oraz VoIP, w zakresie przekazywania komunikatów głosowych i/lub tekstowych typu SMS;
 • umożliwia sprawną kastomizację do specyfiki i wymagań danej instytucji / służby oraz w zależności od potrzeb integrację z systemami wsparcia dowodzenia i działań wojsk (np. Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN, którego oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku - HMS C3IS JAŚMIN jest wdrożone oraz efektywnie eksploatowane w SZ RP, a jego wybrane komponenty programowe, np. System Zarządzania Kryzysowego JAŚMINSZK JAŚMIN mogą dodatkowo wspierać zarządzanie kryzysowe itp.);
 • zapewnia zdalne zarządzanie wszystkimi elementami całego systemu oraz monitorowanie stanu jego pracy.

W skład SBWI wchodzą następujące elementy programowe i infrastrukturalno-sprzętowe:

 • specjalistyczne oprogramowanie (zarządzające, serwerowe i klienckie) - zasadniczy komponent przedmiotowego systemu, przeznaczony na wszystkie poziomy operacyjno-służbowe / kierowania i/lub dowodzenia, dostosowany do określonych struktur organizacyjnych i składający się z: Modułu Informowania-Alarmowania Sieciowego - IAS (Modułu Programowego DSO), Modułu Informowania-Alarmowania Telefonicznego - IAT (Modułu Programowego OD) oraz Modułu Zarządzania Systemem - ZS (Modułu Programowego SZ);
 • Terminale Dyspozytorskie obsługujące ww. moduły programowe dla użytkowników końcowych;
 • rozległa sieć teleinformatyczna typu WAN (nowa lub istniejąca) stanowiąca platformę wymiany informacji, również z możliwością dostosowania do przetwarzania informacji niejawnych. W przypadku potrzeby, infrastrukturę taką można zbudować w oparciu o Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA w wersjach: stacjonarnych - ZWT KTSA i polowych - ZWT JAŚMIN.

Ideę funkcjonowania, przykładowe zastosowanie i możliwości SBWI w SZ RP oraz innych służbach publicznych przedstawiają poniższe ilustracje.

Przykładowe wyposażenie oraz praktyczne wykorzystanie SBWI przedstawiają poniższe ilustracje.

SBWI (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był wyróżniany i nagradzany, m.in.:

 • nagrodąProjekt Roku PMI Poland Chapter” w konkursie organizowanym przez międzynarodowy instytut PMI (Project Management Institute) uzyskaną podczas Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Charter w 2017 r., objętego honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Została ona przyznana za projekt „KTSA GSM”, którego rezultatem było opracowanie innowacyjnego oprogramowania i funkcjonalności zwiększających szybkość działania oraz wydajność wysoce specjalistycznego systemu rozległego instytucjonalnego i osobowego powiadamiania / alarmowania, który jest także integralnym elementem SBWI;

 • nagrodą ZŁOTY LAUR na V MTL LOGISTYKA'99 za Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne KTSA, które dotychczas są i w przypadku potrzeby mogą być również zasadniczym integralnym elementem SBWI.