Aktualności

Jesteśmy dostawcą także WTi najnowszej generacji

Ten ważny wieloletni kontrakt zawarliśmy z Inspektoratem Uzbrojenia MON pod koniec grudnia 2018 r. Obejmuje on dostawy Węzłów Teleinformatycznych (WTi) w wersji kontenerowej (aparatowni) i przenośnej. Wybór nas - jako głównego wykonawcy tych nowoczesnych, wysokospecjalistycznych i złożonych wyrobów techniki wojskowej - został dokonany (co istotne) w wieloetapowym i konkurencyjnym procesie, w którym brały udział firmy krajowe i zagraniczne. Stanowi to kolejne najlepsze zewnętrzne/obiektywne potwierdzenie m.in. potencjału, kompetencji i dużego (często unikalnego) dorobku produktowego TELDAT w zakresie wojskowego IT. Jest również uznaniem dla wartości i znaczenia Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (ZWT JAŚMIN), które przez wiele lat były wzorowo dostarczane do WP i ich najnowsza generacja stanowi WTi. Wyroby te, w tym wszystkie wersje ww. węzłów JAŚMINa, powstały, są tworzone i roz­wi­jane w opar­ciu o uni­ka­towe doświad­cze­nia i zdolności inży­nie­rów TELDAT (największego polskiego zespołu z zakresu wojskowego IT), zdo­by­wane na prze­strzeni 22 lat, także w trak­cie licz­nych zagra­nicz­nych misji woj­sko­wych, pro­gra­mów, ćwi­czeń i warsz­ta­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, pod­czas któ­rych w wielu przy­pad­kach wystę­po­wały jako jedyne pol­skie roz­wią­za­nia i przyniosły wiele splendoru Polsce, jej Siłom Zbrojnym itd. Wybór tego SpW i naszej spółki jako jego głównego wykonawcy gwarantuje również:
  • powodzenie tego projektu, unifikację/pełną kompatybilność WTi (jak już wspomniano najnowszej generacji węzłów JAŚMIN) z ZWT JAŚMIN oraz innymi wyrobami TELDAT eksploatowanymi przez Siły Zbrojne RP;
  • znajomość tych specjalistycznych rozwiązań przez żołnierzy (organizatorów i szeroką rzeszę użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych) oraz zaplecze logistyczno-remontowe i szkoleniowe;
  • bardzo istotne jednolite i też pełne zarządzanie wszystkimi: węzłami teleinformatycznymi będącymi w dyspozycji SZ RP (już eksploatowanymi i tymi pozyskiwanymi) oraz innymi produktami sprzętowymi i programowymi JAŚMINa wykorzystywanymi przez WP (w tym HMS C3IS JAŚMIN - Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku), a także ściśle powiązanymi/spójnymi z nimi (wykorzystującymi m.in. ich dużą część funkcjonalności) innymi wyrobami Systemu Systemów JAŚMIN, np. BMS JAŚMIN.
W kontekście powyższego, słowa najwyższego uznania i podziękowania kierujemy pod adresem Naszych Koleżanek i Kolegów - Kadry TELDAT, która z najwyższym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem bezpośrednio i pośrednio brała udział w tym złożonym procesie, również kolejny raz wzorowo reprezentowała w nim Polskę i naszą spółkę.