Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (zwana również: SPT JAŚMIN, System Systemów JAŚMIN lub JAŚMIN) jest flagowym zbiorem produktów TELDAT. Stanowi ona innowacyjny i unikalny Zautomatyzowany System Systemów: dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności w siłach zbrojnych oraz kierowania, działania służb i łączności np. w strukturach zarządzania kryzysowego. Jest jednocześnie dużym zbiorem wzajemnie spójnych (zunifikowanych) wyrobów TELDAT, na bazie których jak z klocków można np. budować zintegrowane systemy informacyjne. Rozwiązanie to jest aktualnie jedynym tego typu w Polsce, a także w wielu dziedzinach w świecie. SPT JAŚMIN zawiera w sobie specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania, z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie. Rozwiązanie to cechuje: bardzo duża kompleksowość, spójność – technologiczna, sprzętowa, programowa oraz komponentowa, wszechstronne i wiarygodne sprawdzenie, skalowalność, gotowość do użycia, w wielu aspektach unikalność, referencyjność także w skali międzynarodowej oraz wysokie oceny w kraju i za granicą, w tym w NATO. Zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

 

Ta platforma teleinformatyczna m.in.:

 Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

JAŚMIN oparty jest na budowie komponentowej, zgodnej z założeniami koncepcji NATO Network Enabled Capability. Stąd też działanie przedmiotowego systemu umożliwia współdzielenie danych pomiędzy rozproszonymi węzłami decyzyjnymi. Z tego też względu elementy niniejszego rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane i wykorzystywane na wszystkich szczeblach łańcucha dowodzenia, od najwyższego do poziomu pojedynczego żołnierza.

System Systemów JAŚMIN jest systemem o architekturze zorientowanej usługowo, zgodnie z koncepcją SOA (Service-Oriented Architecture), zawartą w założeniach NNEC. Zaleca ona tworzenie systemów informatycznych realizujących i wykorzystujących usługi zorientowane na funkcjonalności z punktu widzenia i na poziomie Użytkownika. Zakłada także tworzenie zamkniętych interfejsami komponentów, spełniających biznesowe wymagania i umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ich na wyższych poziomach funkcjonalnych. Zalecane przez tę koncepcję usługi udostępniają z założenia niezmienne punkty dostępowe i jednocześnie ukrywają wewnętrzne sposoby implementacji. Ponadto poszczególne komponenty porozumiewają się ze sobą dzięki wspólnemu medium komunikacyjnemu i mają do niego dostęp niezależny od sprzętu i oprogramowania, na którym działają.

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

 

Platforma JAŚMIN posiada następujące zasadnicze komponenty:

 

Genezę wdrożenia, rozwój oraz najważniejsze wyróżnienia JAŚMINa przedstawia poniższy wykres.

JAŚMIN (we wszystkich wersjach wykonań) - jak rzadko które rozwiązanie w tym zakresie - jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów, użytkowników i ich przełożonych w Polsce (gdzie został wdrożony do Sił Zbrojnych) i za granicą. W tym zakresie duża ilość komponentów sprzętowych i programowych JAŚMINa była i jest z powodzeniem szeroko wykorzystywana, w tym wszechstronnie i wiarygodnie sprawdzana (dotychczas kilkadziesiąt tysięcy badań i testów) w trakcie wielu przedsięwzięć zagranicznych i krajowych, w tym w ramach:

HMS JAŚMIN

Najistotniejsze z powyższych procesów obrazuje poniższy wykres.

Schemat ideowy SPT JAŚMIN przedstawia poniższy rysunek.

Ponadto komponenty JAŚMINa od wielu lat są wykorzystywane jako rozwiązania referencyjne dla systemów będących w dyspozycji armii innych państw. Wiarygodnie potwierdzają to m.in. poniższe dokumenty.

Niezawodność i interoperacyjność powyższych rozwiązań została potwierdzona m.in. w szerokiej gamie dokumentów, będących w dyspozycji SZ RP, a także niniejszymi certyfikatami, wydanymi głównie dla JAŚMINa oraz jego głównego komponentu programowego - Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN).

Certyfikat wydany przez Centrum Techniki Morskiej dla elementów składowych Systemu Systemów JAŚMIN, np.: Server Box, Router Box, WAN Box, LAN Backbone Box i LAN Access Box

Certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności dla opracowanego przez TELDAT SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego oprogramowania dedykowanego m.in. dla systemów: HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN), wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency). Tego typu dokumentów nie posiada żaden inny polski oraz zdecydowana większość światowych systemów

Kolejne, także unikalne w odniesieniu do polskich rozwiązań, potwierdzenia najwyższego stopnia interoperacyjności Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN w ramach międzynarodoqwego Programu MIP (Multilateral Interoperability Programme)

Opinia techniczna dla urządzeń SPT JAŚMIN wydana przez Instytut Łączności w Warszawie

Potwierdzenie Zgodności wydane przez Instytut Łączności w Warszawie