Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - Wielodomenowy System Systemów Zarządzania Walką i Łączności

JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (zwana również: SPT JAŚMINSystem Systemów JAŚMIN lub JAŚMIN) jest flagowym zbiorem produktów TELDAT. Stanowi innowacyjny i unikalny Wielodomenowy System Systemów Zarządzania Walką i Łączności w siłach zbrojnych oraz kierowania, wspomagania działania służb i łączności np. w strukturach zarządzania kryzysowego. Jest jednocześnie dużym zbiorem wzajemnie spójnych (zunifikowanych) wyrobów TELDAT, na bazie których jak z klocków można np. budować zintegrowane systemy: zarządzania walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk oraz struktur zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie to jest aktualnie jedynym tego typu w Polsce i w wielu dziedzinach w świecie.

SPT JAŚMIN zawiera w sobie specjalistyczne: systemy, podsystemy, urządzenia i oprogramowania, z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie. Rozwiązanie to cechuje: bardzo duża kompleksowość, unifikacja / spójność użytkowa, technologiczna, sprzętowa, programowa oraz komponentowa, wszechstronne i wiarygodne sprawdzenie, skalowalność, gotowość do użycia, w wielu aspektach unikalność i referencyjność także w skali międzynarodowej oraz wysokie oceny w kraju i za granicą, w tym w NATO. Zalicza się do systemów klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Ten System Systemów m.in.:

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

JAŚMIN oparty jest na budowie komponentowej, zgodnej z założeniami koncepcji NATO Network Enabled Capability. Stąd też działanie przedmiotowego systemu umożliwia współdzielenie danych pomiędzy rozproszonymi węzłami decyzyjnymi. Z tego też względu elementy niniejszego rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane i wykorzystywane na wszystkich szczeblach łańcucha dowodzenia, od najwyższego do poziomu pojedynczego żołnierza.

System Systemów JAŚMIN posiada architekturę zorientowaną usługowo, zgodnie z koncepcją SOA (Service-Oriented Architecture), zawartą w założeniach NNEC. Zaleca ona tworzenie systemów informatycznych realizujących i wykorzystujących usługi zorientowane na funkcjonalności z punktu widzenia i na poziomie Użytkownika. Zakłada także tworzenie zamkniętych interfejsami komponentów, spełniających biznesowe wymagania i umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ich na wyższych poziomach funkcjonalnych. Zalecane przez tę koncepcję usługi udostępniają z założenia niezmienne punkty dostępowe i jednocześnie ukrywają wewnętrzne sposoby implementacji. Ponadto poszczególne komponenty porozumiewają się ze sobą dzięki wspólnemu medium komunikacyjnemu i mają do niego dostęp niezależny od sprzętu i oprogramowania, na którym działają.

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN - System Systemów

Platforma JAŚMIN posiada następujące zasadnicze komponenty:

 

Genezę wdrożenia, rozwój oraz najważniejsze wyróżnienia JAŚMINa przedstawia poniższy wykres.

JAŚMIN (we wszystkich wersjach wykonań) - jak rzadko które rozwiązanie w tym zakresie - jest bardzo wysoko oceniany przez ekspertów, użytkowników i ich przełożonych w Polsce oraz za granicą. Wynika to głównie z tego, że wiele systemów, urządzeń i oprogramowań tej platformy teleinformatycznej od lat odnosi sukcesy eksploatacyjne, badawczo-weryfikacyjne i jest z powodzeniem szeroko wykorzystywanych w trakcie wielu przedsięwzięć międzynarodowych i krajowych, m.in.:

SPT JAŚMIN

Najistotniejsze z powyższych procesów obrazuje poniższy wykres.

Schemat ideowy SPT JAŚMIN przedstawia poniższy rysunek.

Ponadto komponenty JAŚMINa od wielu lat są wykorzystywane jako rozwiązania referencyjne dla systemów będących w dyspozycji armii innych państw. Wiarygodnie potwierdzają to m.in. poniższe dokument.

Niezawodność, bezpieczeństwo i interoperacyjność powyższych rozwiązań została potwierdzona m.in. w szerokiej gamie dokumentów będących w dyspozycji SZ RP, a także poniższymi przykładowymi certyfikatami, świadectwami, sprawozdaniami, raportami itp. wydanymi dla JAŚMINa oraz jego licznych specjalistycznych: systemów, urządzeń i oprogramowań. Są nimi głównie: