Produkty

System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN - System Zarządzania Walką na wszystkich szczeblach dowodzenia

C3IS JAŚMIN 

SWD C3IS JAŚMIN jest rozwiązaniem programowym - systemem istotnie wspierającym (w tym automatyzującym) procesy: dowodzenia i zarządzania walką oraz co ważne działaniami wojsk na wszystkich szczeblach, do poziomu żołnierza spieszonego włącznie. Jego unikalną i pierwszorzędną cechą jest fakt, że posiada w sobie wiele podsystemów (szczegóły na ich temat są przedstawione poniżej), które bazują na uniwersalnym Zestawie Usług tego kompleksowego produktu.

SWD C3IS JAŚMIN  tworzy i istotnie zwiększa świadomość sytuacyjną wojsk, zwłaszcza dowództw i sztabów, a także umożliwia m.in. tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej - POSO. Ponadto SWD C3IS JAŚMIN zwiększa bezpieczeństwo komponentów Wojskowych i elementów wchodzących w ich skład, w tym żołnierzy oraz pojazdów. Zalicza się do grupy systemów C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). SWD C3IS JAŚMIN może występować również jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.

Certyfikaty i potwierdzenia interoperacyjności Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN wydane przez Agencję NATO C3 Agency (aktualnie NCI Agency - NATO Communications and Information Agency)

Kolejne potwierdzenie interoperacyjności Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN podczas wieloletnich oraz ciągłych badań w ramach międzynarodowego programu MIP (Multilateral Interoperability Programme) na najwyższym poziomie testów MSLT 3

SWD C3IS JAŚMIN udostępnia wiele nowych, nowoczesnych i przydatnych na polu walki zdolności (w wielu przypadkach dotychczas technologicznie niemożliwych do realizacji), m.in.:

 • istotnie wspiera dowodzenie strukturami wojskowymi od szczebla operacyjnego do żołnierza spieszonego oraz współdziałanie między nimi;
 • umożliwia osiągnięcie przewagi informacyjnej i tym samym m.in. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk, w tym ich bezpieczeństwa poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach;
 • tworzy Połączony Obraz Sytuacji Operacyjnej oraz zapewnia integrację/współpracę z innymi systemami tworzącymi POSO (głównie poprzez Web Portal JAŚMIN);
 • interoperacyjność z systemami sojuszniczymi m.in. poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO;
 • bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu żołnierza spieszonego włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NFFI (NATO Friendly Force Information - STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification): IP1, IP2, SIP3 i PROVEN HUB;
 • współdziałanie z systemami rozpoznania (dozorowania) i wykorzystanie m.in. informacji pozyskiwanych ze wszystkich dostępnych sensorów pola walki (w tym usytuowanych w: śmigłowcach wsparcia bojowego, bezpilotowych obiektach latających i pojazdach oraz będących na wyposażeniu żołnierza spieszonego), np. o zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych za pomocą ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas – STANAG 2103);
 • wsparcie dla systemów kierowania środkami walki;
 • współpraca z systemami obrony przeciwlotniczej;
 • współpraca z systemami symulacji (np. JCATS, VBS2, VBS3) za pomocą standardu HLA (High Level Architecture);
 • zautomatyzowana wymiana danych operacyjnych itp.;
 • planowanie misji, wizualizacja (zgodnie z APP-6A/B, MIL 2525B, MIP Implementation Rules) oraz pełna obsługa planów, rozkazów i meldunków, zgodnie ze standardem STANAG 2014;
 • integracja z systemem obsługi dokumentów (zapewniając tworzenie szablonów, rozkazów, pracę grupową, kontrolę przepływu informacji itp.);
 • składanie meldunków i prowadzenie dziennika działań, np. bojowych;
 • proste wprowadzanie obiektów i znaków taktycznych poprzez spersonalizowany interfejs;
 • automatyczna agregacja informacji o podległych jednostkach;
 • archiwizacja danych, w tym warstw geograficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię;
 • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
 • analiza i wizualizacja stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiająca np. odpowiednie usytuowanie anten;
 • szybkie przesyłanie wiadomości tekstowych (CHAT) z wykorzystaniem predefiniowanych meldunków i szablonów;
 • zapewnienie, w zależności od potrzeb, bezpiecznej wymiany informacji z wykorzystaniem narodowej kryptografii IP;
 • zaszyfrowana transmisja głosu, danych i obrazu;
 • współdzielenie dokumentów poprzez serwery usług;
 • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
 • replikacja danych programu MIP za pomocą protokołu BRM (Battlefield Replication Mechanism) na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
 • transformacja danych operacyjnych pomiędzy modelami danych C2IEDM oraz JC3IEDM - MIP w wersjach 2, 3 oraz 3.1;
 • wymiana danych z użyciem protokołów DEM B2 oraz DEM B3 (Data Exchange Mechanism) oraz ADEM (Alternate Development and Exchange Method);
 • obsługa komunikatów w standardach MIP MEM B2 i B3, ADatP-3 (w wersji 11C/F, 12.2, 13.1 i 14), OTH-GOLD, Link 11B, Link 16 (JREAP C oraz SIMPLE), a także VMF (Variable Message Format);
 • możliwość obustronnej konwersji danych pomiędzy wybranymi wiadomościami ADatP-3 a bazą danych MIP;
 • możliwość komunikacji m.in. z systemami NATO (JCOP i NCOP) z użyciem protokołów NVG 1.4 i 1.5 oraz JIPS 0.5 i 0.6;
 • komunikacja z żołnierzami przy użyciu protokołu NATO JDSS (Joint Dismounted Soldier System - STANAG 4677);
 • wsparcie dla obsługi poczty elektronicznej w oprogramowaniu klienckim;
 • integracja z usługami katalogowymi TELDAT Battlefield Directory;
 • dostęp do danych operacyjnych i SWD C3IS JAŚMIN również poprzez aplikację typu WEB (Web Portal JAŚMIN);
 • możliwość wykorzystywania i dostarczania podkładów topograficznych dystrybuowanych m.in. w technologiach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service);
 • wykorzystywanie wektorowych podkładów topograficznych dystrybuowanych w technologiach VPF, SHP oraz rastrowych podkładów topograficznych w technologiach CADRG, ECW, MrSID, Geo TIFF, JPEG, a także map modelu terenu DTED;
 • prosta – w pełni automatyczna oraz intuicyjna instalacja i konfiguracja SWD C3IS JAŚMIN za pomocą oprogramowania Zarządzanie Modułami JAŚMIN;
 • integracja i monitoring środków łączności oraz stanu wyposażenia np. wozu bojowego, statku powietrznego lub żołnierza;
 • funkcjonowanie w systemie operacyjnym Windows 8 oraz jego wcześniejszych wersjach.

SWD C3IS JAŚMIN umożliwia dowództwom i sztabom poszczególnych szczebli dowodzenia sprawny dostęp do informacji, które są im niezbędne do realizacji wykonywanych zadań, a ponadto udostępnia:

 • rozwiązania programowe dla głównych pionów funkcjonalnych, tj.: dowodzenia, planowania i rozpoznania z poziomu dowództwa grupy bojowej;
 • możliwość wyróżnienia kilku poziomów świadomości sytuacyjnej, w których organizacji obowiązuje zasada, iż świadomość sytuacyjna modułu nadrzędnego jest sumą świadomości poziomów podrzędnych z możliwością jej agregacji. W tym zakresie umożliwia również dostarczanie dowódcy danego szczebla, na jego żądanie, świadomości sytuacyjnej wybranych poziomów zarówno równorzędnych (współdziałających), nadrzędnych, jak i informacji, które znajdują się poza modułem grupy bojowej i są współdzielone - w tym przypadku pozyskiwane z innych systemów znajdujących się w zasobach sieci teleinformatycznej.

SWD C3IS JAŚMIN posiada budowę modułową i jest także systemem skalowalnym. Został stworzony na bazie koncepcji Service-Oriented Architecture w taki sposób, aby systemy dedykowane na konkretny szczebel dowodzenia działały w oparciu o wspólny zestaw usług. W skład tego systemu wchodzą m.in. następujące podsystemy:

Web Portal JAŚMIN

Web Portal JAŚMIN jest dedykowanym rozwiązaniem intranetowym, będącym komponentem programowym SWD C3IS JAŚMIN (współpracującym zwłaszcza z HMS C3IS JAŚMIN) istotnie uefektywniającym wsparcie (w tym automatyzację) procesów dowodzenia / zarządzania.

HMS C3IS JAŚMIN

HMS C3IS JAŚMIN jest również jednym z głównych modułów programowych SWD C3IS JAŚMIN. Oprogramowanie to jest komponentem HMS JAŚMIN, dedykowanym zwłaszcza na szczebel operacyjny i w zależności od potrzeb również taktyczny.

BMS C3IS JAŚMIN

BMS C3IS JAŚMIN jest także jednym z głównych modułów programowych SWD C3IS JAŚMIN. Oprogramowanie to jest komponentem BMS JAŚMIN, przeznaczonym do zastosowania w mobilnych systemach dowodzenia na poziomie taktycznym z uwzględnieniem radiowych środków łączności.

DSS C3IS JAŚMIN

DSS C3IS JAŚMIN jest również jednym z głównych modułów programowych SWD C3IS JAŚMIN. Oprogramowanie to jest komponentem DSS JAŚMIN, umożliwiającym głównie efektywne zarządzanie żołnierzem i/lub sekcją bojową (grupą żołnierzy), działającymi na szczeblu taktycznym.

 

Zestaw usług SWD C3IS JAŚMIN funkcjonuje i jest dostosowany do pracy w różnych konfiguracjach sprzętowych w wersji pokładowej oraz w większości przypadków w wersjach: kontenerowej i przenośnej Systemu JAŚMIN. Został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie na stanowiskach i punktach dowodzenia, w wozach dowodzenia, wozach bojowych (w tym transporterach opancerzonych, kołowych, gąsienicowych i czołgach), innych pojazdach, niektórych obiektach latających oraz przez żołnierza bezpośrednio na polu walki.

SWD C3IS JAŚMIN składa się z dedykowanego oprogramowania serwerowego i klienckiego dla użytkowników końcowych poszczególnych wersji Systemu JAŚMIN.

 

Przykłady zastosowania SWD C3IS JAŚMIN (jego poszczególnych Modułów Programowych) przedstawia poniższy schemat oraz pozostałe ilustracje.

SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego Moduły Programowe HMS, BMS i DSS C3IS JAŚMIN) był wielokrotnie wyróżniany m.in. nagrodami:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP - integrację Automatycznego Sygnalizatora Skażeń PROMETHEUS z JAŚMINEM - Systemem Systemów (którego jednymi z głównych komponentów programowych był SWD C3IS JAŚMIN) podczas MSPO 2014 w Kielcach;

DEFENDER, przyznany podczas MSPO 2015 za Mobilny Węzeł Łączności wyposażony również w SWD C3IS JAŚMIN;

DEFENDER, przyznany za Zintegrowany System Informacyjny WTS podczas MSPO 2013, którego jednym z głównych komponentów programowych był SWD C3IS JAŚMIN;

DEFENDER, uzyskany podczas MSPO 2013 za pojazd ATENA II, który był wyposażony w komponenty systemu BMS JAŚMIN (razem z oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN), w tym jego interkom - VIS JAŚMIN;

AIR FAIR 2013 za innowacyjny System Komunikacji Pokładowej VIS JAŚMIN wraz z terminalami taktycznymi, na których zainstalowane było także oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN;

AIR FAIR 2012 za najbardziej innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie oferowane dla Sił Zbrojnych - Sieciocentryczną Platformę Teleinformatyczną JAŚMIN, której także oprogramowanie SWD C3IS JAŚMIN było jednym z istotnych elementów;

DEFENDER za BMS, uzyskany podczas MSPO 2009. Zasadniczym komponentem nagrodzonego BMS było także oprogramowanie BMS C3IS JAŚMIN;

DEFENDER za Wóz Dowodzenia ŻUBR WD z pokładową wersją JAŚMINA (BMS) i oprogramowaniem BMS C3IS JAŚMIN, uzyskany podczas MSPO 2008.

wyróżnieniem specjalnym i nagrodą ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej, nadanymi w trakcie MSPO 2007, za najbardziej zaawansowany technologicznie wyrób techniki wojskowej - System JAŚMIN, którego również SWD C3IS JAŚMIN jest jednym z jego głównych komponentów programowych.