SZK JAŚMIN - System Zarządzania Kryzysowego

SZK JAŚMIN

System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN) to innowacyjne oraz rozlegle działające rozwiązanie, dedykowane dla struktur krajowego systemu zarządzania kryzysowego, NATO i UE. Zapewnia kompleksowe teleinformatyczne wsparcie działań administracji publicznej (także służb mundurowych, w tym wojska) i samorządowej podczas sytuacji ratowniczych i/lub kryzysowych oraz związanych z realizacją zadań prewencyjnych. System ten wspiera procesy zarządzania, planowania, dowodzenia, kierowania, a także monitorowania (obrazowania) rzeczywistych zagrożeń o charakterze polityczno-militarnym oraz niemilitarnym.

SZK JAŚMIN jest jednym z głównych systemów / komponentów programowych SWD C3IS JAŚMIN (w przypadku zastosowania w Siłach Zbrojnych zwanego też Wielodomenowym Zautomatyzowanym Systemem Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk). To kompleksowe rozwiązanie jest wdrożone i z powodzeniem w nieograniczonym zakresie eksploatowane w SZ RP, zwłaszcza w postaci HMS C3IS JAŚMIN (Wielodomenowego Zautomatyzowanego Systemu Zarzadzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego).

Użytkownikami SZK JAŚMIN mogą być jednostki i komórki organizacyjne: służb publicznych (m.in.: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Ratownictwa Medycznego, Centrów Zarządzania Kryzysowego wszystkich szczebli oraz pozostałych struktur działających w czasie sytuacji kryzysowych), a także resortu Obrony Narodowej (np.: Sztabu Kryzysowego, Centrów i Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych).

SZK JAŚMIN jest systemem składającym się ze specjalistycznego oprogramowania / Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego - SZK C3IS JAŚMIN (głównego komponentu omawianego rozwiązania) oraz dedykowanego sprzętu IT, umożliwiającego globalne zarządzanie kryzysowe - w tym monitorowanie stanu sił i środków wydzielonych do reagowania kryzysowego - np. na terenie całego kraju. Rozwiązanie to jest zintegrowane / współpracuje z pozostałymi systemami / komponentami programowymi ww. SWD C3IS JAŚMIN (w zależności od potrzeb może też np. wykorzystać wybrane ich funkcjonalności) oraz Systemem Bezpiecznej Wymiany Informacji (SBWI), który jest od kilkunastu lat w trybie ciągłym z powodzeniem eksploatowany w strukturach rządowych, jednostkach i instytucjach im podległych, w tym w MON, gdzie funkcjonuje pod skróconą nazwą SARON i stanowi zasadniczą resortową platformę / sieć teleinformatyczną, która zapewnia m.in.: grupowe powiadamianie i alarmowanie, a także wymianę informacji (w przypadku potrzeby również niejawnych) pomiędzy dyżurnymi służbami operacyjnymi.

Główne funkcjonalności SZK JAŚMIN:

Przykładowe przypadki sytuacji kryzysowych i ich zobrazowanie w Systemie Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN przedstawia poniższy schemat.

 

Możliwości zastosowania SZK JAŚMIN w strukturach zarządzania kryzysowego SZ RP i administracji publicznej przedstawia poniższy diagram.

 

Przykłady praktycznego wykorzystania SZK JAŚMIN przedstawiają poniższe ilustracje.

SZK JAŚMIN (w tym jego główne komponenty sprzętowe i programowe) był również wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: